01.

ประชุมวิชาการ 2566

ประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท.ปี 2566 วันที่ 23-24 พ.ย. 2566 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหงจ.กรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ

02.

ประชุมครั้งที่ 7/2566

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 7/2566 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)

อ่านต่อ

03.

ประชุมครั้งที่ 8/2565

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 8/2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ่านต่อ

04.

ประชุมครั้งที่ 9/2566

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 9/2566 มหาวิทยาลัยนครพนม

อ่านต่อ
Written by Super Userที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปอมท.
ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ได้รับรางวัลโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2564 


1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.รุ่งโรจน์ พิทยสิริ
“อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2564 สาขารับใช้สังคม” คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.รุ่งทิพย์ ชวนชื่น
“อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2564 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ” คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. ศาสตราจารย์ ดร.วราวุฒิ ครูส่ง
“อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2564 สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี” คณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ กิตติการอำพล
“อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2564 สาขาศิลปกรรมศาสตร์” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Written by Super User

ประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2564
ระหว่างวันที่ 27 - 28 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
ณ ห้องประชุมทองใบทองเปาด์ ชั้น 4 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

Written by Super Userขอเชิญชวนนักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี 2564
ภายใต้หัวข้อ “ยืดหยุ่นอุดมศึกษาไทยในห้วงเวลาที่พลิกผัน Resilient Thai Higher Education in Time of Disruption”
วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2564 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญฟัง การบรรยายพิเศษ
• ยืดหยุ่นอุดมศึกษาไทยในห้วงเวลาที่พลิกผัน (โดยผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
• เส้นทางการเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ (โดยผู้ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ)
• การอยู่รอดและทิศทางของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (โดยผู้ทรงคุณวุฒิ นายกสภา/อธิการบดี จากมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาคเอกชน)
• ธรรมาภิบาลเชิงรุก สร้างความสุขในอุดมศึกษา
• การเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Education

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ โดยลงทะเบียนส่งผลงานที่ Website : https://cufst.science.cmu.ac.th

เพื่อนำเสนอภายใต้หัวข้อ

• วิทยาศาสตร์สุขภาพ
• วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
• นวัตกรรมเพื่อชุมชน และรับใช้สังคม
• วิจัยจากงานประจำ-วิจัยในชั้นเรียน

ผลงานที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการเผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมฉบับเต็มแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Proceeding) ซึ่งบทความที่มีคุณภาพสูงจะได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการของสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย (PAAT Journal; www.thaipaat.com)

เปิดระบบลงทะเบียนและส่งบทคัดย่อ (Abstract)    ตั้งแต่บัดนี้ - 5 ตุลาคม 2564
ลงทะเบียนล่วงหน้า สำหรับผู้เข้าร่วมงาน (On-site) ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ           ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564
สำหรับผู้ส่งผลงานและนำเสนอผลงาน                    ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564

 • ในรูปแบบออนไลน์
  สำหรับนิสิต นักศึกษา ค่าลงทะเบียน คนละ 1,200 บาท
  สำหรับคณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียน คนละ 2,000 บาท

 • ในรูปแบบออนไซต์
  สำหรับนิสิต นักศึกษา ค่าลงทะเบียน คนละ 2,000 บาท
  สำหรับคณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียน คนละ 3,000 บาท
  สำหรับผู้เข้าร่วมงาน ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

 • ในรูปแบบออนไลน์
  สำหรับนิสิต นักศึกษา ค่าลงทะเบียน คนละ 300 บาท
  สำหรับคณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียน คนละ 500 บาท

 • ในรูปแบบออนไซต์
  สำหรับนิสิต นักศึกษา ค่าลงทะเบียน คนละ 2,000 บาท
  สำหรับคณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียน คนละ 3,000 บาท

ติดต่อสอบถาม: สำนักงานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-943018 053-943020 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Written by Super User
สภาคณาจารย์และพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2564

โดย ศาสตราจารย์ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)
สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2564 ในโอกาสที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ
 
โดย อาจารย์มนชาย ภูวรกิจ
ประธาน ปอมท.

และคณะกรรมการฯ จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 
เข้าร่วมประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่านการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

ระหว่างวันที่ 30 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564