Written by Super User
รายงานการประชุม ชุดที่ 45

 

รายงานการประชุม ชุดที่ 45

การประชุมครั้งที่

วันที่

สถานที่ประชุม

Download

สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 20 - 22 มกราคม พ.ศ. 2566

ณ ห้องประชุมบวร รัตน์ประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

Download

สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ณ ห้องประชุม Main Conference อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

Download

สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2566

 วันที่ 24 – 26 มีนาคม พ.ศ. 2566  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม  Download

สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2566

 วันที่ 21 – 23 เมษายน พ.ศ. 2566  ณ ห้องประชุมสัมมนาการ ชั้น 3 อาคารอานวยการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก  Download

สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2566

 วันที่ 26 – 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2566  ณ ห้องประชุมกาพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร  Download

สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2566

 วันที่ 23 – 25 มิถุนายน พ.ศ. 2566  ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
  Download

สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2566

 วันที่ 21 – 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2566  ณ ห้องประชุม 1 อาคารสานักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)    Download