Written by Super User

การประชุมครั้งที่ 6/2567
วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 


 

    วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เจ้าภาพ จัดประชุมการประชุม ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญครั้งที่ 6/2567 ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศศิประภา อัศวะวิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการ กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในการกล่าวเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากสมาชิกมหาวิทยาลัยในที่ประชุม ปอมท. ในการนี้ประธานในพิธี ได้มอบของที่ระลึกให้กับประธาน ปอมท. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เนสุสินธุ์
   ในการนี้ อาจารย์ศศิประภา อัศวะวิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการ กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้กล่าวถึงความร่วมมือในการทำงานระหว่าง ปอมท. และมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่จะสามารถเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของสิทธิ สวัสดิการของพนักงานในทุก ๆ สถาบัน
   การประชุมในครั้งนี้มีการหารือในเรื่องของการประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครอาจารย์ดีแห่งชาติประจำปี 2567 และในในการประชุมครั้งที่ 6/2567 เพื่อหารือให้ที่ประชุมได้พิจารณา
เรื่องสืบเนื่องได้แก่
  • การพัฒนาและปรับปรุงวิธีและระบบการประเมินอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ
  • การจัดต้ังสมาคมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)
  • การจัดประชุมวิชาการ ระดับชาติ ปอมท. ประจําปี พ.ศ. 2567
  • แผนการดําเนินงาน ปอมท ชุดที่ 46
  • การรับเป็นเจ้าภาพและกําหนดการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ปี พ.ศ. 2567 – 2568
    การประชุมในครั้งนี้ยังมีการบรรยายในเรื่องของ สวัสดิการในอนาคตของบุคลากรมหาวิทยาลัยไทย โดยวิทยากร สปสช. และกิจกรรม ART & THERAPY AROMATHERAPY การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28- 30 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ภาพ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
______________________________
📌 Follow us
🌐 Website : www.cufst.org
______________________________


Written by Super User

 

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปอมท. โดยการนำของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ ประธาน ปอมท. และ ผู้อำนวยการฝ่ายฯ ปอมท. ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ และ สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการเสวนาทางวิชาการ ปอมท. ครั้งที่ 1/2567 เรื่อง “การพิจารณาการขอตำแหน่งวิชาการของอาจารย์ในมุมมองของกระทรวง อว.” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ บรรยายในครั้งนี้ กิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
🔰 รับชมการบรรยายย้อนหลังคลิก>> https://www.facebook.com/share/v/Hs8rCsMXuBYDoXwT/?mibextid=w8EBqM______________________________
📌 Follow us
🌐 Website : www.cufst.org
🎞 Youtube : https://www.youtube.com/@cufst
______________________________

 

 

 

Written by Super User

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 5/2567
วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เจ้าภาพจัดประชุม ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญครั้งที่ 5/2567 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาล รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากสมาชิกมหาวิทยาลัยในที่ประชุม ปอมท.


การประชุมในครั้งนี้มีการหารือดังนี้
1. การพัฒนาและปรับปรุงระบบประเมินอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ
2. การจัดตั้งสมาคมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
3. การจัดประชุมวิชาการ ปอมท.ประจำปี2567
4. รายงานความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ปอมท.ชุดที่46
5. การรับเป็นเจ้าภาพ และกำหนดการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ปี 2567-2568

นอกจากนั้นยังมีวาระสำคัญต่าง ๆ เพื่อหารือให้ที่ประชุมได้พิจารณา อาทิ
เรื่องสืบเนื่องได้แก่
- พิจารณาตำแหน่งคณะกรรมการบริหาร ปอมท.ชุดที่ 46
- การเลือกรองประธานปอมท.คนที่ 2
- โครงการเสวนาวิชาการ ปอมท.ครั้งที่ 2/2567 และครั้งที่ 3/2567

การประชุมในครั้งนี้ ยังมีการบรรยายทางวิชาการเรื่อง "อาจารย์มหาวิทยาลัยกับ Generative AI" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุเพชร จิรขจรกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช่วงบ่ายมีการเยี่ยมชมผลงานของนักศึกษาและคณาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23-26 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 3 อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ปอมท.
ภาพ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ปอมท.
______________________________
📌 Follow us
🌐 Website : www.cufst.org
🎞 Youtube : https://www.youtube.com/@cufst