Written by Super User

การสมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2566 
ระหว่างวันที่ 21-23 เมษายน 2566
ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย -ปอมท.
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์


สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย -ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2566 ระหว่างวันที่ 21-23 เมษายน 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวต้อนรับ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรุษา เชาวนลิขิต ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมต้อนรับ อาจารย์มนชาย ภูวรกิจ ประธานที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) และผู้เข้าร่วมประชุมจาก 28 สถาบัน พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับผู้แทนสภาฯ จากทุกสถาบันที่เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสัมมนาการ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก

สาระสำคัญจากการประชุม ปอมท. สมัยสามัญครั้งที่ 4/2566 

  • การดำเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2566
  • ความคืบหน้าการจัดประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • หลักเกณฑ์การเป็นสมาชิกของ ปอมท.
  • กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (knowledge Management)
    - ธรรมภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา
    - สวัสดิการการรักษาพยาบาลของคนในครอบครัวของพนักงานมหาวิทยาลัย


Written by Super User

ขอเชิญ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2566
18-20 พฤศจิกายน 2566
ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อุดมศึกษาอัจฉริยะ : เปิดโอกาสเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต