Written by Super User
ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ชุดที่ 45 ประจำปี พ.ศ.2566 ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร ดังรายนามต่อไปนี้   
คณะกรรมการบริหาร ปอมท. - ผู้อำนวยการ