Written by Super User
ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ชุดที่ 42-2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร ดังรายนามต่อไปนี้   
คณะกรรมการบริหาร ปอมท. - ผู้อำนวยการ         
                         


อาจารย์มนชาย ภูวรกิจ
ประธาน ปอมท. ชุดที่ 42-2
รองประธาน ปอมท. คนที่ 1 

 


รองประธาน ปอมท. คนที่ 2อาจารย์ ดร.คุณัตว์ พิธพรชัยกุล
เลขาธิการ ปอมท.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณชัย วรรณสวัสดิ์
รองเลขาธิการ ปอมท.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณชัย วรรณสวัสดิ์
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว เวียงคำ
ผู้อำนวยการฝ่ายสวัสดิการ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ร.ท.หญิง สพ.ญ.ดร.เนาวรัตน์ สุธัมนาถพงษ์
ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

อาจารย์ ดร.จิรศักดิ์ บางท่าไม้
ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคม


อาจารย์ ดร.สมชาติ ดีอุดม
ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สุริยะไกร
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย

 

ศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์
ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร วงศ์จันทรา
ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

 เลขานุการ 

 


 

นางสาวศิริพร ภัคโภไคย
เลขานุการ ปอมท.

 

นางสาวทิพากร ดิษโต
ผู้ช่วยเลขานุการ ปอมท.

 

 


นางสาวนลัทสิรินทร์ ทรัพย์โยธา
ผู้ช่วยเลขานุการ ปอมท.

 

นางสาวสุอนงค์ จงประเสริฐพร
ผู้ช่วยเลขานุการ ปอมท.

นางสาวปวริศา ศรีราจันทร์
ผู้ช่วยเลขานุการ ปอมท.