Written by Super User

(ร่าง) นโยบายความเป็นส่วนตัวที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์แห่งประเทศไทย (ปอมท) - Cufst.org 
ตระหนักถึงความสำคัญของความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นอย่างยิ่ง นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) จะช่วยให้ท่านเข้าใจรายละเอียดและวิธีการที่ ปอมท. เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และรวมถึงสิทธิของท่านในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราครอบครองอยู่

1. ขอบเขตของนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลใช้บังคับแก่บริการที่เกิดขึ้นในเว็บไซต์ ปอมท. www.cufst.org

2. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราทำการเก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวตนของบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
www.cufst.org อาจทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้

ประเภท

ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนตัว

○ ชื่อ-นามสกุล
○ สถานะ/ตำแหน่งงาน
○ สัญชาติ
○ ข้อมูลการศึกษา
○ สังกัด

 

ข้อมูลทางเทคนิค

○ ข้อมูลการจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์บางประเภทที่เบราว์เซอร์ของท่านส่งมายังเว็บไซต์ (เช่น ชนิดของเบราว์เซอร์และภาษา เวลาการเข้าถึง และที่อยู่ของเว็บไซต์ที่ท่านมาถึง) อินเตอร์เน็ตโปรโตคอล IP address ท่านคลิก และการกระทำอื่นๆที่ท่านทำการเชื่อต่อกับเว็บไซต์ของ www.cufst.org

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 • Cufst.org ขอความยินยอมทำการรวบรวมข้อมูลระหว่างการเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยอัตโนมัติ ผ่านคุกกี้ (cookie) และ เว็บลิงก์ (web links) ด้วยเครื่องมือรวบรวมข้อมูลทางเทคนิค
 • เราจะประมวลผลข้อมูลของท่านตามฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและฐานปฏิบัติตามสัญญาข้างต้นแล้ว เราอาจดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อมีความจำเป็นดังต่อไปนี้

  ○การประมวลผลนั้นจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายขององค์กร ในกรณีนี้ท่านต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกำหนด
  ○   การประมวลผลนั้นจำเป็นเพื่อการป้องกันหรือการระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
  ○   การประมวลผลนั้นจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่ cufst.org
  ○   การประมวลผลนั้นจำเป็นเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสม เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
  ○   ประมวลผลบนพื้นฐานของความยินยอม ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น www.cufst.org  จะต้องแจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลถึงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ข้อมูลประเภทใดบ้างที่จะถูกเก็บรวบรวม สิทธิในการถอนความยินยอม และการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศที่อาจเกิดขึ้น
  ○   ในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่ cufst.org ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งเป็นการเฉพาะแล้ว ท่านสามารถถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อ

 

6.การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

Cufst.org จะไม่ขาย ให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผู้อื่น เว้นแต่จะได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้  

7. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ

Cufst.org ไม่มีนโยบายหรือบริการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

8. สิทธิของท่าน

ท่านมีสิทธิดังนี้

สิทธิในการคัดค้าน ท่านสามารถคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ในกรณีที่เราประมวลผลข้อมูลของท่านบนพื้นฐานของผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง การศึกษาวิจัยทางประวัติศาสตร์หรือสถิติ อย่างไรก็ตามในบางกรณี เราอาจแสดงให้เห็นถึงเหตุผลอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่าสิทธิและเสรีภาพของท่าน

สิทธิในการลบ ท่านมีสิทธิในการขอให้เราลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สามารถระบุตัวตนได้ อย่างไรก็ตามเราอาจไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของท่านได้ในกรณีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนพื้นฐานของผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

สิทธิในการระงับ ท่านมีสิทธิของในระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้ วิธีการนี้จะช่วยให้ท่านสามารถขอให้เราระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางสถานการณ์ได้ (เช่น ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องตามที่ท่านร้องขอ)

สิทธิในการแก้ไขทำให้สมบูรณ์ ท่านมีสิทธิในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลของท่านซึ่งเราเก็บรวบรวมไม่ถูกต้อง ล้าสมัยหรือไม่สมบูรณ์ได้ อย่างไรก็ตามท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ข้อมูลที่มีความถูกต้องแก่เรา

สิทธิในการถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิในการถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ทุกเมื่อ อย่างไรก็ตาม การถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วแก่เรา

สิทธิในการร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องหากพบว่า Cufst.org ดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของท่าน
เราพยายามจะดำเนินการตามคำขอซึ่งกระทำโดยชอบทั้งหมดภายในสามสิบวัน ในบางกรณีหากคำขอนั้นมีความซับซ้อนหรือท่านส่งคำขอเข้ามาเป็นจำนวนมาก เราอาจใช้เวลาในการตอบสนองต่อคำขอของท่านมากกว่าสามสิบวัน ในกรณีนี้เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงความคืบหน้าต่อไป

9. การรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่าน

Cufst.org ให้ความสำคัญกับความไว้วางใจที่ท่านมอบให้เราเป็นอย่างยิ่ง ในการนี้ เพื่อป้องกันการเข้าถึงหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยไม่ชอบ Cufst.org ได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมทั้งทางด้านเทคนิคและด้านองค์กรเพื่อปกป้องและรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวมและประมวลผล นอกจากนี้ Cufst.org เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่กฎหมายกำหนดและเป็นไปตามฐานผลประโยชน์โดยชอบ เท่านั้น ด้วยการเข้ารหัส เช่น โปรโตคอล Secure Socket Layer (SSL)

 

10. การใช้เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติ

ข้อกำหนดดังต่อไปนี้ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่ใช้กันในเว็บไซต์โดยทั่วไป

Cookies
cookie คือข้อมูลขนาดเล็กที่เว็บไซต์ถ่ายโอนมายังหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ของท่าน ในการนี้ Cufst.org หรือผู้ให้บริการของ Cufst.org ส่ง cookie เมื่อท่านทำการท่องเว็บไซต์ของเรา โดยเราอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของท่าน โดยทั่วไปแล้ว cookie จะถูกจัดประเภทเป็น “คุกกี้ชั่วคราว” (session cookie) หรือ “คุกกี้ที่มีกำหนดอายุ” (persistent cookie)
○   session cookies ไม่ถูกเก็บบนคอมพิวเตอร์ของท่านหลังจากที่ท่านปิดเบราว์เซอร์
○   persistent cookies จะถูกเก็บบนคอมพิวเตอร์ของท่านจนกว่าจะถูกลบหรือเมื่อหมดอายุ โดยเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะยอมรับ cookie โดยอัตโนมัติตามค่าเริ่มต้น แต่โดยปกติท่านสามารถปฏิเสธ cookie หรือเลือกรับ cookie ได้โดยปรับการตั้งค่าในเบราว์เซอร์ของท่าน ในกรณีที่ท่านปิดคุกกี้อาจมีคุณลักษณะบางอย่างของเว็บไซต์ของเราที่ไม่สามารถใช้งานได้และหน้าเว็บบางหน้าอาจแสดงผลไม่ถูกต้อง

11. วิธีติดต่อเรา

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือในกรณีที่ท่านต้องการที่จะใช้สิทธิตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อผู้รับผิดชอบของเราได้ดังนี้

ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ Cufst.org 

ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)

ที่อยู่

 สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร
6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม 73000

หมายเลขโทรศัพท์

 0-3410-9686 ต่อ 221004, 221006

อีเมล

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ชื่อผู้รับผิดชอบ

 ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ปอมท.