Written by Super User
ลำดับ  ข้อบังคับ ระเบียบ
1. ข้อคับที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2548 [ยกเลิก] Download
2. ธรรมนูญแห่งที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2552 Download
3. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงานที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2554 [ยกเลิก] Download
4. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงานที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการบริหารที่ประชุม พ.ศ. 2557 [ยกเลิก] Download
5. ระเบียบที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการบริหารงานของที่ประชุม พ.ศ.2564 Download

 

ลำดับ คำสั่ง ปี พ.ศ. 2563
1. คำสั่งที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 1/2563 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ปอมท. Download
2. คำสั่งที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 2/2563 เรื่อง แต่งตั้งสมาชิกที่ปรึกษา ปอมท. Download

3.  คำสั่งที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 3/2563 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการในโครงการธรรมาภิบาลในการบริงานของอธิการบดี ปอมท. ชุดที่ 42  Download

4. คำสั่งที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการในโครงการสำรวจสวัสดิการรวมของมหาวิทยาลัยสมาชิก ปอมท. ชุดที่ 42  Download

5. คำสั่งที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 5/2563 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการในโครงการประชาสัมพันธ์ ปอมท. ชุดที่ 42  Download

6. คำสั่งที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ที่ 6 / 2563 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ปอมท. Download
7. คำสั่งที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ที่ 7 / 2563 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ปอมท. Download

 

ลำดับ คำสั่ง ปี พ.ศ. 2564 
1. คำสั่งที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 1/2564 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ปอมท. Download
2. ประกาศที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เรื่อง แต่งตั้ง ประธาน ปอมท. และรองประธาน ปอมท. ชุดที่ 43 Download

3. ประกาศที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 Download

 

ลำดับ คำสั่ง ปี พ.ศ. 2565
1. คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 Download
2. คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ รอบสัมภาษณ์ ประจำปี พ.ศ. 2565 Download

 

ลำดับ คำสั่ง ปี พ.ศ. 2566
1. คำสั่งที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เรื่องการแต่งตั้ง ประธาน ปอมท. และรองประธาน ปอมท. ชุดที่ 45  Download
2. คำสั่งที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ปอมท. ชุดที่ 45 Download
 
ลำดับ คำสั่ง ปี พ.ศ. 2567
1. คำสั่งที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เรื่องการแต่งตั้ง ประธาน ปอมท. และรองประธาน ปอมท. ชุดที่ 46  Download
2. คำสั่งที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ปอมท. ชุดที่ 46 Download


Category: