สำนักงานเลขาธิการ ปอมท.
สภาคณาจารย์และพนักงาน มศว
114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์   0-2258-5020

ประวัติและผลงานอาจารย์ดีเด่นผู้ได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พ.ศ. 2561

การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2561

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 26-28 ตุลาคม 2561

การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 12/2561

มหาวิทยาลัยนครนพม ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 14– 16 ธันวาคม 2561

อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2561

ประวัติและผลงานอาจารย์ดีเด่นแห่ง ชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 ผู้ผ่านการพิจารณาได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี www.cufst.org/2018

ข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี

Written by Super User
ข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล
     
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
 มหาวิทยาลัยทักษิณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
       
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  มหาวิทยาลัยพะเยา  มหาวิทยาลัยมหิดล
       
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

มหาวิทยาลัยในส่วนราชการ
       
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
          
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยนเรศวร  สถาบันบัณฑิตพัฒนพัฒนบริหารศาสตร์
       
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


หมายเหตุ: เรียงลำดับตามตัวอักษร

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 9/2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Written by Super User

การประชุม ปอมท. สมัยสามัญครั้งที่ 9/2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 14– 16 กันยายน 2561 โดยมีอธิการบดี ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ กล่าวต้อนรับ ปาฐกถาพิเศษและมอบของที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

 
ถ่ายภาพโดย : ภานุวัฒน์ บุตรเรียง

https://www.facebook.com/ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย-ปอมท-2034492006832461/