01.

1/2562

การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2562 มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านต่อ

02.

12/2561

การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 12/2561 มหาวิทยาลัยนครพนม

อ่านต่อ

03.

2/2562

การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2562 มหาวิทยาลัยศิลปากร

อ่านต่อ

04.

10/2561

การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2561 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ่านต่อ
Written by Super User

 

     


 

ด้วยที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ได้จัดให้มีการเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการ มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ และอุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็น “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ” ประจำทุกปี
       ในการนี้ ที่ประชุม ปอมท. จึงขอเชิญชวนให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562 จำนวน 6 สาขา ดังนี้ 

1. สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

2. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

3. สาขาสังคมศาสตร์

4. สาขามนุษยศาสตร์

5. สาขาศิลปกรรมศาสตร์

6. สาขารับใช้สังคม

 

        โดยสามารถส่งสาขาละ 1 ท่าน ตามระเบียบที่ประชุม ปอมท. ว่าด้วยอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 โดยผ่านความเห็นชอบจากประธานสภาอาจารย์/ สภาคณาจารย์/สภาคณาจารย์และข้าราชการ/สภาคณาจารย์และพนักงาน/สภาพนักงาน
        พร้อมทั้งขอให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อกรอกรายละเอียดข้อมูลประวัติและผลงานลงในไฟล์แบบเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2562.doc และพิมพ์เป็นเอกสารจัดส่งพร้อมทั้งหลักฐานจานวน 3 ชุด และแผ่นดีวีดี (ไฟล์ PDF) จำนวน 2 แผ่น ทางไปรษณีย์ EMS ไปที่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระชน พลโยธา (เอกสารอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ)
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110

 

ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 (ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) หรือนำส่งด้วยตนเอง ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562

โดยใช้หลักเกณฑ์ระเบียบและประกาศที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ในการพิจารณา

- หนังสือขอให้เสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2562

- ระเบียบที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ว่าด้วย อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2561

 หลักเกณฑ์อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ 2562

- คู่มือการจัดทำเอกสารผู้เสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2562

โดยสามารถ Download เอกสารทั้งหมดที่
http://www.cufst.org/index.php/2018-04-18-04-56-28/2562

 

Design by: panuwat@g.swu.ac.th