01.

1/2563

การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อ่านต่อ

02.

2/2563

การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2563 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านต่อ

03.

3/2563

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 3/2563 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร

อ่านต่อ

04.

ประชุมวิชาการ

เรื่อง “อนาคตอุดมศึกษาไทยภายใต้บริบทโลกและการประกาศเกียรติคุณผู้ที่ได้รับยกย่องให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ วันที่ 24-25 ตุลาคม พ.ศ. 2562

อ่านต่อ
Written by Super User

 

     

ด้วยที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ได้จัดให้มีการเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการ มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ และอุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็น “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ” ประจำทุกปี 
       ในการนี้ ที่ประชุม ปอมท. จึงขอเชิญชวนให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563 จำนวน 6 สาขา ดังนี้ 

1. สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

2. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

3. สาขาสังคมศาสตร์

4. สาขามนุษยศาสตร์

5. สาขาศิลปกรรมศาสตร์

6. สาขารับใช้สังคม

 

        โดยสามารถส่งสาขาละ 1 ท่าน ตามระเบียบที่ประชุม ปอมท. ว่าด้วยอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พุทธศักราช 2563 โดยผ่านความเห็นชอบจากประธานสภาอาจารย์/ สภาคณาจารย์/สภาคณาจารย์และข้าราชการ/สภาคณาจารย์และพนักงาน/สภาพนักงาน 
        พร้อมทั้งขอให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อกรอกรายละเอียดข้อมูลประวัติและผลงานลงในไฟล์แบบเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2563 และพิมพ์เป็นเอกสารจัดส่งพร้อมทั้งหลักฐานจานวน 3 ชุด และแผ่นดีวีดี (ไฟล์ PDF) จำนวน 2 แผ่น ทางไปรษณีย์ EMS ไปที่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระชน พลโยธา (เอกสารอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ) 
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย ปอมท.
สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10110

 


ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 (ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
 
หรือนำส่งด้วยตนเอง 18 พฤษภาคม 2563

โดยใช้หลักเกณฑ์ระเบียบและประกาศที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ในการพิจารณา

1. หนังสือขอให้เสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 25633
2. ระเบียบที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ว่าด้วย อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2563
3. แบบเสนอชื่อคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563  
4. แบบฟอร์มการเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2563 Download: .docx | .pdf

โดยสามารถ Download เอกสารทั้งหมดที่ 
http://www.cufst.org/index.php/2018-04-18-04-56-28/2563-2

 

Written by Super User

ขอเชิญ ผู้นำเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ ของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)
วันที่ 24-25 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ เดอะ ไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

Download Proceedings ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้วที่ 
http://cufst.hu.swu.ac.th/Portals/2129/Proceedings_Oral.pdf

Download : http://cufst.hu.swu.ac.th/Portals/2129/Proceedings_Oral.pdf

Design by: panuwat@g.swu.ac.th