01.

1/2562

การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2562 มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านต่อ

02.

2/2561

การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2562 มหาวิทยาลัยศิลปากร

อ่านต่อ

03.

7/2562

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 7/2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อ่านต่อ

04.

ประชุมวิชาการ

เรื่อง “อนาคตอุดมศึกษาไทยภายใต้บริบทโลกและการประกาศเกียรติคุณผู้ที่ได้รับยกย่องให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ วันที่ 24-25 ตุลาคม พ.ศ. 2562

อ่านต่อ
Written by Super User

ขอเชิญ ผู้นำเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ ของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)
วันที่ 24-25 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ เดอะ ไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

Download Proceedings ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้วที่ 
http://cufst.hu.swu.ac.th/Portals/2129/Proceedings_Oral.pdf

Download : http://cufst.hu.swu.ac.th/Portals/2129/Proceedings_Oral.pdf

Written by Super User

กำหนดพิธีการ | เกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2562 | ประมวลภาพการคัดเลือกรอบแรก  | ประกาศผลการคัดเลือกรอบสุดท้าย |  มหาวิทยาลัยในเครือข่าย ปอมท. 28 สถาบัน

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโล่รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 5 สาขา ดังนี้

1) อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ถิ่นคารพ จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2) อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ได้แก่
รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย จาก มหาวิทยาลัยมหิดล

3) อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาสังคมศาสตร์ ได้แก่
รองศาสตราจารย์ ดร.ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4) อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปกรรมศาสตร์ ได้แก่
รองศาสตราจารย์ ธงสรวง อิศรางกูร ณ อยุธยา จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5) อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขารับใช้สังคม ได้แก่
รองศาสตราจารย์ ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งนี้ จะมีการจัดพิธีการเพื่อเข้ารับโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานการประชุมวิชาการที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย(ปอมท.) ประจำปี 2562 ในวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ณ เดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี
กำหนดพิธีการ | เกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2562 | ประมวลภาพการคัดเลือกรอบแรก  | ประกาศผลการคัดเลือกรอบสุดท้าย |  มหาวิทยาลัยในเครือข่าย ปอมท. 28 สถาบัน

 

Design by: panuwat@g.swu.ac.th