01.

1/2562

การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2562 มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านต่อ

02.

2/2561

การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2562 มหาวิทยาลัยศิลปากร

อ่านต่อ

03.

7/2562

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 7/2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อ่านต่อ

04.

ประชุมวิชาการ

เรื่อง “อนาคตอุดมศึกษาไทยภายใต้บริบทโลกและการประกาศเกียรติคุณผู้ที่ได้รับยกย่องให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ วันที่ 24-25 ตุลาคม พ.ศ. 2562

อ่านต่อ

Design by: panuwat@g.swu.ac.th