Written by Super User
Category:

 

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปอมท. โดยการนำของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ ประธาน ปอมท. และ ผู้อำนวยการฝ่ายฯ ปอมท. ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ และ สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการเสวนาทางวิชาการ ปอมท. ครั้งที่ 1/2567 เรื่อง “การพิจารณาการขอตำแหน่งวิชาการของอาจารย์ในมุมมองของกระทรวง อว.” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ บรรยายในครั้งนี้ กิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
🔰 รับชมการบรรยายย้อนหลังคลิก>> https://www.facebook.com/share/v/Hs8rCsMXuBYDoXwT/?mibextid=w8EBqM______________________________
📌 Follow us
🌐 Website : www.cufst.org
🎞 Youtube : https://www.youtube.com/@cufst
______________________________

 

 

 

Written by Super User
Category:

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 5/2567
วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เจ้าภาพจัดประชุม ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญครั้งที่ 5/2567 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาล รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากสมาชิกมหาวิทยาลัยในที่ประชุม ปอมท.


การประชุมในครั้งนี้มีการหารือดังนี้
1. การพัฒนาและปรับปรุงระบบประเมินอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ
2. การจัดตั้งสมาคมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
3. การจัดประชุมวิชาการ ปอมท.ประจำปี2567
4. รายงานความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ปอมท.ชุดที่46
5. การรับเป็นเจ้าภาพ และกำหนดการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ปี 2567-2568

นอกจากนั้นยังมีวาระสำคัญต่าง ๆ เพื่อหารือให้ที่ประชุมได้พิจารณา อาทิ
เรื่องสืบเนื่องได้แก่
- พิจารณาตำแหน่งคณะกรรมการบริหาร ปอมท.ชุดที่ 46
- การเลือกรองประธานปอมท.คนที่ 2
- โครงการเสวนาวิชาการ ปอมท.ครั้งที่ 2/2567 และครั้งที่ 3/2567

การประชุมในครั้งนี้ ยังมีการบรรยายทางวิชาการเรื่อง "อาจารย์มหาวิทยาลัยกับ Generative AI" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุเพชร จิรขจรกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช่วงบ่ายมีการเยี่ยมชมผลงานของนักศึกษาและคณาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23-26 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 3 อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ปอมท.
ภาพ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ปอมท.
______________________________
📌 Follow us
🌐 Website : www.cufst.org
🎞 Youtube : https://www.youtube.com/@cufst

 Written by Super User
Category:

 การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 4
วันที่ 26 - 27 เมษายน 2567

ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3
อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

         วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เจ้าภาพจัดประชุมการประชุม ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญครั้งที่ 4/2567 ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ กุสุมาวลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากสมาชิกมหาวิทยาลัยในที่ประชุม ปอมท.
        ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ กุสุมาวลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้กล่าวถึงความร่วมมือในการทำงานระหว่าง ปอมท. และมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่จะเป็นจุดเชื่อมโยงและสร้างมาตรฐานของการทำงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพของคณาจารย์มหาวิทยาลัย การประชุมในครั้งนี้มีการหารือในเรื่องของตำแหน่งของรองประธาน ปอมท. ที่ว่างลงก่อนครบวาระ ซึ่งตามระเบียบจะมีการเลื่อนตำแหน่งของรองประธานกรณีรองคนที่ 1 ว่างลง จะเลื่อนรองประธานคนที่ 2 มาดำรงตำแหน่งแทน โดยจะมีการสรรหารองประธานคนที่ 2 ใหม่ ซึ่งในการนี้ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบในการสรรหารองประธานคนที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่างลง ในวาระพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 5/2567 นอกจากนั้นยังมีวาระสำคัญต่าง ๆ เพื่อหารือให้ที่ประชุมได้พิจารณา อาทิ
เรื่องสืบเนื่องได้แก่
- การพัฒนาและปรับปรุงวิธีและระบบการประเมินอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ
- การจัดตั้งสมาคมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)
- การรับเป็นเจ้าภาพและกำหนดการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ปี 2567 - 2568
การประชุมในครั้งนี้ ยังมีการเสวนาวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “Thailand-PSF แนวทางการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ของประเทศไทย” โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่ง Thailand-PSF ย่อมาจาก Thai Professional and Organizational Development Framework for Higher Education Staff เป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาให้มีสมรรถนะครบถ้วนตามมาตรฐาน ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของอาจารย์ เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย และนอกจากนั้นยังมีการอภิปรายและตอบข้อซักถามจากกิจกรรมดังกล่าวด้วย

        

ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ภาพ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์