01.

ประชุม ครั้งที่ 1/2567

การประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 1/2567 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ่านต่อ

02.

ประชุมครั้งที่ 2/2567

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 2/2567 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ่านต่อ

03.

ประชุมครั้งที่ 8/2565

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 8/2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ่านต่อ

04.

ประชุมครั้งที่ 9/2566

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 9/2566 มหาวิทยาลัยนครพนม

อ่านต่อ
Written by Super User

การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2566
ระหว่างวันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

              สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2566 ระหว่างวันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
              โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติต้อนรับที่ประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปอมท. และ ผศ.น.สพ.ดร.เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมต้อนรับ อาจารย์มนชาย ภูวรกิจ ประธานที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) และผู้เข้าร่วมประชุมจาก 28 สถาบัน พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับผู้แทนสภาฯ จากทุกสถาบันที่เข้าร่วม

สาระสำคัญจากการประชุม ปอมท. สมัยสามัญครั้งที่ 5/2566 

 • การดำเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2566
 • ความคืบหน้าการจัดประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • หลักเกณฑ์การเป็นสมาชิกของ ปอมท.
 • กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (knowledge Management)
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดี ตามประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาWritten by Super User

สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2566
ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2566
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ปอมท. 

Written by Super User

การสมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2566 
ระหว่างวันที่ 21-23 เมษายน 2566
ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย -ปอมท.
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์


สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย -ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2566 ระหว่างวันที่ 21-23 เมษายน 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวต้อนรับ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรุษา เชาวนลิขิต ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมต้อนรับ อาจารย์มนชาย ภูวรกิจ ประธานที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) และผู้เข้าร่วมประชุมจาก 28 สถาบัน พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับผู้แทนสภาฯ จากทุกสถาบันที่เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสัมมนาการ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก

สาระสำคัญจากการประชุม ปอมท. สมัยสามัญครั้งที่ 4/2566 

 • การดำเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2566
 • ความคืบหน้าการจัดประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • หลักเกณฑ์การเป็นสมาชิกของ ปอมท.
 • กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (knowledge Management)
  - ธรรมภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา
  - สวัสดิการการรักษาพยาบาลของคนในครอบครัวของพนักงานมหาวิทยาลัย