Written by Super User

(ร่าง) นโยบายความเป็นส่วนตัวที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์แห่งประเทศไทย (ปอมท) - Cufst.org 
ตระหนักถึงความสำคัญของความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นอย่างยิ่ง นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) จะช่วยให้ท่านเข้าใจรายละเอียดและวิธีการที่ ปอมท. เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และรวมถึงสิทธิของท่านในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราครอบครองอยู่

1. ขอบเขตของนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลใช้บังคับแก่บริการที่เกิดขึ้นในเว็บไซต์ ปอมท. www.cufst.org

2. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราทำการเก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวตนของบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
www.cufst.org อาจทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้

ประเภท

ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนตัว

○ ชื่อ-นามสกุล
○ สถานะ/ตำแหน่งงาน
○ สัญชาติ
○ ข้อมูลการศึกษา
○ สังกัด

 

ข้อมูลทางเทคนิค

○ ข้อมูลการจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์บางประเภทที่เบราว์เซอร์ของท่านส่งมายังเว็บไซต์ (เช่น ชนิดของเบราว์เซอร์และภาษา เวลาการเข้าถึง และที่อยู่ของเว็บไซต์ที่ท่านมาถึง) อินเตอร์เน็ตโปรโตคอล IP address ท่านคลิก และการกระทำอื่นๆที่ท่านทำการเชื่อต่อกับเว็บไซต์ของ www.cufst.org

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 • Cufst.org ขอความยินยอมทำการรวบรวมข้อมูลระหว่างการเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยอัตโนมัติ ผ่านคุกกี้ (cookie) และ เว็บลิงก์ (web links) ด้วยเครื่องมือรวบรวมข้อมูลทางเทคนิค
 • เราจะประมวลผลข้อมูลของท่านตามฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและฐานปฏิบัติตามสัญญาข้างต้นแล้ว เราอาจดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อมีความจำเป็นดังต่อไปนี้

  ○การประมวลผลนั้นจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายขององค์กร ในกรณีนี้ท่านต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกำหนด
  ○   การประมวลผลนั้นจำเป็นเพื่อการป้องกันหรือการระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
  ○   การประมวลผลนั้นจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่ cufst.org
  ○   การประมวลผลนั้นจำเป็นเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสม เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
  ○   ประมวลผลบนพื้นฐานของความยินยอม ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น www.cufst.org  จะต้องแจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลถึงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ข้อมูลประเภทใดบ้างที่จะถูกเก็บรวบรวม สิทธิในการถอนความยินยอม และการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศที่อาจเกิดขึ้น
  ○   ในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่ cufst.org ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งเป็นการเฉพาะแล้ว ท่านสามารถถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อ

 

6.การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

Cufst.org จะไม่ขาย ให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผู้อื่น เว้นแต่จะได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้  

7. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ

Cufst.org ไม่มีนโยบายหรือบริการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

8. สิทธิของท่าน

ท่านมีสิทธิดังนี้

สิทธิในการคัดค้าน ท่านสามารถคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ในกรณีที่เราประมวลผลข้อมูลของท่านบนพื้นฐานของผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง การศึกษาวิจัยทางประวัติศาสตร์หรือสถิติ อย่างไรก็ตามในบางกรณี เราอาจแสดงให้เห็นถึงเหตุผลอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่าสิทธิและเสรีภาพของท่าน

สิทธิในการลบ ท่านมีสิทธิในการขอให้เราลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สามารถระบุตัวตนได้ อย่างไรก็ตามเราอาจไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของท่านได้ในกรณีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนพื้นฐานของผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

สิทธิในการระงับ ท่านมีสิทธิของในระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้ วิธีการนี้จะช่วยให้ท่านสามารถขอให้เราระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางสถานการณ์ได้ (เช่น ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องตามที่ท่านร้องขอ)

สิทธิในการแก้ไขทำให้สมบูรณ์ ท่านมีสิทธิในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลของท่านซึ่งเราเก็บรวบรวมไม่ถูกต้อง ล้าสมัยหรือไม่สมบูรณ์ได้ อย่างไรก็ตามท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ข้อมูลที่มีความถูกต้องแก่เรา

สิทธิในการถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิในการถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ทุกเมื่อ อย่างไรก็ตาม การถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วแก่เรา

สิทธิในการร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องหากพบว่า Cufst.org ดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของท่าน
เราพยายามจะดำเนินการตามคำขอซึ่งกระทำโดยชอบทั้งหมดภายในสามสิบวัน ในบางกรณีหากคำขอนั้นมีความซับซ้อนหรือท่านส่งคำขอเข้ามาเป็นจำนวนมาก เราอาจใช้เวลาในการตอบสนองต่อคำขอของท่านมากกว่าสามสิบวัน ในกรณีนี้เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงความคืบหน้าต่อไป

9. การรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่าน

Cufst.org ให้ความสำคัญกับความไว้วางใจที่ท่านมอบให้เราเป็นอย่างยิ่ง ในการนี้ เพื่อป้องกันการเข้าถึงหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยไม่ชอบ Cufst.org ได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมทั้งทางด้านเทคนิคและด้านองค์กรเพื่อปกป้องและรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวมและประมวลผล นอกจากนี้ Cufst.org เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่กฎหมายกำหนดและเป็นไปตามฐานผลประโยชน์โดยชอบ เท่านั้น ด้วยการเข้ารหัส เช่น โปรโตคอล Secure Socket Layer (SSL)

 

10. การใช้เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติ

ข้อกำหนดดังต่อไปนี้ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่ใช้กันในเว็บไซต์โดยทั่วไป

Cookies
cookie คือข้อมูลขนาดเล็กที่เว็บไซต์ถ่ายโอนมายังหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ของท่าน ในการนี้ Cufst.org หรือผู้ให้บริการของ Cufst.org ส่ง cookie เมื่อท่านทำการท่องเว็บไซต์ของเรา โดยเราอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของท่าน โดยทั่วไปแล้ว cookie จะถูกจัดประเภทเป็น “คุกกี้ชั่วคราว” (session cookie) หรือ “คุกกี้ที่มีกำหนดอายุ” (persistent cookie)
○   session cookies ไม่ถูกเก็บบนคอมพิวเตอร์ของท่านหลังจากที่ท่านปิดเบราว์เซอร์
○   persistent cookies จะถูกเก็บบนคอมพิวเตอร์ของท่านจนกว่าจะถูกลบหรือเมื่อหมดอายุ โดยเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะยอมรับ cookie โดยอัตโนมัติตามค่าเริ่มต้น แต่โดยปกติท่านสามารถปฏิเสธ cookie หรือเลือกรับ cookie ได้โดยปรับการตั้งค่าในเบราว์เซอร์ของท่าน ในกรณีที่ท่านปิดคุกกี้อาจมีคุณลักษณะบางอย่างของเว็บไซต์ของเราที่ไม่สามารถใช้งานได้และหน้าเว็บบางหน้าอาจแสดงผลไม่ถูกต้อง

11. วิธีติดต่อเรา

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือในกรณีที่ท่านต้องการที่จะใช้สิทธิตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อผู้รับผิดชอบของเราได้ดังนี้

ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ Cufst.org 

ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)

ที่อยู่

 สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร
6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม 73000

หมายเลขโทรศัพท์

 0-3410-9686 ต่อ 221004, 221006

อีเมล

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ชื่อผู้รับผิดชอบ

 ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ปอมท. 

 

Written by Super User

ข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี

จัดทำและรวบรวมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ 
ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้


มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล 

     
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
 มหาวิทยาลัยทักษิณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
       
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  มหาวิทยาลัยพะเยา  มหาวิทยาลัยมหิดล
       
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

มหาวิทยาลัยในส่วนราชการ
       
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
          
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยนเรศวร  สถาบันบัณฑิตพัฒนพัฒนบริหารศาสตร์
       
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


หมายเหตุ: เรียงลำดับตามตัวอักษร