Written by Super User

ขอเชิญ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2566
18-20 พฤศจิกายน 2566
ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อุดมศึกษาอัจฉริยะ : เปิดโอกาสเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 

Written by Super User

     สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร ม.มหาสารคาม

และเครือข่ายที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)

          สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามและเครือข่ายที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2566 ระหว่างวันที่ 24 -26 มีนาคม 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวต้อนรับ อาจารย์มนชาย ภูวรกิจ ประธานที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) และผู้เข้าร่วมประชุมจาก 25 สถาบัน พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับผู้แทนสภาคณาจารย์ทุกสถาบันที่เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
สาระสำคัญจากการประชุม ปอมท. สมัยสามัญครั้งที่ 3/2566
  • แสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยที่ได้รับโปรดเกล้าอธิการบดี
  • ปรับปรุงค่าคะแนนในการประเมิน อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2566
  • กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง สวัสดิการครอบครัว / ธรรมภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา
  • ความคืบหน้าการจัดประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง