Written by Super User

การประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 3/2567
วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

    

      วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เจ้าภาพจัดประชุมการประชุม ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญครั้งที่ 3/2567 ซึ่งได้รับเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจาก 29 มหาวิทยาลัยในที่ประชุม ปอมท. และได้รับเกียรติจาก ประธานที่ประชุม (ปอมท.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ ดำเนินการประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยในลำดับต่อไป
     ในการนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ ได้พูดถึงความสำคัญของสภาคณาจารย์กับการบริหารองค์กร โดยได้เปรียบสภาคณาจารย์เป็นเหมือน “สะพานเชื่อม” ที่ใช้เชื่อมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้บริหารกับพนักงานในแต่ละองค์กร รวมถึงเป็นตัวเชื่อมพลังในการทำงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร การประชุมในครั้งนี้ ประธานที่ประชุม ปอมท. มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ ได้กล่าวแสดงความยินดีและมอบเข็มที่ระลึกให้กับประธานสภาคณาจารย์ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งจาก 2 สถาบัน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนชญ์ อารีย์ ตำแหน่ง ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 1 มีนาคม 2567 - 28 กุมภาพันธ์ 2569 อาจารย์ ดร.พีระพงษ์ ธีระเผ่าพงษ์ ตำแหน่ง ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 11 มีนาคม 2567 สิ้นสุด 11 มีนาคม 2569 และได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัจน์กัญจน์ สุริยธรรม ที่ได้รับเลือกให้ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำหรับการประชุมในวันนี้มีวาระสำคัญต่าง ๆ เพื่อหารือให้ที่ประชุมได้พิจารณา อาทิ
 
เรื่องสืบเนื่อง 
  • แผนการดำเนินงานของที่ประชุม ปอมท. ประจำปี 2567
  • การเสนอแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงแก้ไขระเบียบ ปอมท.
  • แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร
  • การรับเป็นเจ้าภาพและกำหนดการประชุม ปอมท. สมัยสามัญในปี 2567 ถึง 2568
เรื่องเสนอพิจารณา
  • การพัฒนาและปรับปรุงวิธีและระบบการประเมินอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ
  • แผนการดำเนินงานฝ่ายสวัสดิการ ปอมท. ชุดที่ 46
 
สำหรับหัวข้อสำคัญในการประชุมในครั้งนี้คือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ระบบการจัดการสวัสดิการสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย” และ “การขอตำแหน่งวิชาการ และสัญญาจ้าง ของบุคคลากรสายวิชาการ” เพื่อให้ประธานสภาคณาจารย์และผู้แทนจากแต่ละสถาบันการศึกษาได้นำเอาแนวคิดที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ไปเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการทำงาน และเป็นต้นแบบในการผลักดันนโยบายต่าง ๆ ภายในองค์กรของตนเอง การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 22 - 24 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม 18427 ชั้น 4 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ
ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ภาพ : มหาวิทยาลัยทักษิณ