01.

ประชุม ครั้งที่ 1/2567

การประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 1/2567 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ่านต่อ

02.

ประชุมครั้งที่ 2/2567

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 2/2567 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ่านต่อ

03.

ประชุมครั้งที่ 8/2565

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 8/2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ่านต่อ

04.

ประชุมครั้งที่ 9/2566

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 9/2566 มหาวิทยาลัยนครพนม

อ่านต่อ
Written by Super User

การจัดการประชุม ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปอมท.
สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2565 จัดโดย สภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กล่าวเปิดงานโดย ท่านอธิการบดี รศ. เกศินี วิฑูรชาติ
และมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.พิภพ อุดร
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์และวิเทศสัมพันธ์ รศ.ดร.สุรัตน์ ทีรฆาภิบาล
และรองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตด้านคุณภาพชีวิต รศ.ดร.พิษณุ ตู้จินดา
ให้เกียรติมาแลกเปลี่ยนแก่สมาชิกประธานสภาอาจารย์ฯ ในหัวข้อ “88 ปี ธรรมศาสตร์: มหาวิทยาลัยระดับโลกเพื่อประชาชน”

Written by Super User
ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2565
ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)
 
Written by Super Userการประชุม ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2565

ระหว่างวันที่ 18 - 20 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมชาโต เดอ เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)