01.

ประชุม ครั้งที่ 1/2567

การประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 1/2567 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ่านต่อ

02.

ประชุมครั้งที่ 2/2567

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 2/2567 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ่านต่อ

03.

ประชุมครั้งที่ 8/2565

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 8/2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ่านต่อ

04.

ประชุมครั้งที่ 9/2566

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 9/2566 มหาวิทยาลัยนครพนม

อ่านต่อ
Written by Super User

ขอเชิญ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2566
18-20 พฤศจิกายน 2566
ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อุดมศึกษาอัจฉริยะ : เปิดโอกาสเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 

Written by Super User

     สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร ม.มหาสารคาม

และเครือข่ายที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)

          สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามและเครือข่ายที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2566 ระหว่างวันที่ 24 -26 มีนาคม 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวต้อนรับ อาจารย์มนชาย ภูวรกิจ ประธานที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) และผู้เข้าร่วมประชุมจาก 25 สถาบัน พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับผู้แทนสภาคณาจารย์ทุกสถาบันที่เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
สาระสำคัญจากการประชุม ปอมท. สมัยสามัญครั้งที่ 3/2566
  • แสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยที่ได้รับโปรดเกล้าอธิการบดี
  • ปรับปรุงค่าคะแนนในการประเมิน อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2566
  • กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง สวัสดิการครอบครัว / ธรรมภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา
  • ความคืบหน้าการจัดประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง


Written by Super User
สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2566
วันที่ 20 - 22 มกราคม พ.ศ. 2566
ณ ห้องประชุมบวร รัตน์ประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา