01.

ประชุมวิชาการ 2565

ประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท.ปี 2565 วันที่ 17-18 พ.ย. 2565 ณ โรงแรมเรือรัษฎา จ.ตรัง

อ่านต่อ

02.

ประชุมครั้งที่ 8/2565

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 8/2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

อ่านต่อ

03.

ประชุมครั้งที่ 10/2565

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 10/2565 มหาวิทยาลัยบูรพา

อ่านต่อ

04.

ประชุมครั้งที่ 11/2565

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 11/2565 ณ โรงแรมเรือรัษฎา จ.ตรัง

อ่านต่อ
Written by Super User
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นเจ้าภาพประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อ “ยืดหยุ่นอุดมศึกษาไทยในห้วงเวลาที่พลิกผัน Resilient Thai Higher Education in Time of Disruption” ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2564 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 
 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 
 
ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่องยืดหยุ่นอุดมศึกษาไทย ในห้วงเวลาที่พลิกผัน ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ อาจารย์มนชาย ภูวรกิจ ประธานที่ประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน โดยในปีนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโล่รางวัลให้ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เพื่อมอบให้อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564 จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย
               1.ศาสตราจารย์ ดร.วราวุฒิ ครูส่ง                             อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
               2.ศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.รุ่งทิพย์ ชวนชื่น       อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
               3.รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ กิตติการอำพล                อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปกรรมศาสตร์
               4.ศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งโรจน์ พิทยศิริ                 อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขารับใช้สังคม


การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. มีเป้าหมายเพื่อระดมความคิดเห็นในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาไทยภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงต่างๆ ทำให้เข้าใจถึงทิศทางในอนาคตของอุดมศึกษาไทย เกิดตระหนักและเตรียมความพร้อมในทุกด้านเพื่อรองรับปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งการจัดการเรียนการสอนต้องมีการปรับเปลี่ยนเรื่องรูปแบบและวิธีการจัดการศึกษา เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคของ Digital Disruption และ AI ที่ก้าวเข้ามาในวงการอุดมศึกษาอย่างรวดเร็ว ทำให้มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ต้องมีการแข่งขันกันอย่างมากในการพัฒนาตนเอง เพื่อความอยู่รอดในยุค Disruption และการเป็นผู้นำที่ได้รับการยอมรับในวงการต่างๆ

Written by Super User


การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2564
วันที่ 22-24 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชุมศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร


การประชุม ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 22-24 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชุมศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วย Zoom Meeting โดยในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.พิชัย จันทร์มณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ให้การต้อนรับ และให้การบรรยายพิเศษเรื่อง “การสร้างบัณฑิต ยุคโควิด-19”

Written by Super User


ศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) และรองประธานสภาอาจารย์ คนที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นผู้แทนของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ The National University Academic Convention 2021 (KAKUAM 2021) จัดโดย Malaysian Academic Association Congress (MAAC), ประเทศมาเลเซีย และเป็นตัวแทนของประเทศไทยในฐานะ "The Council of University Faculty Senate of Thailand (CUFST)" เพื่อบรรยายในหัวข้อ “The Current Status of Higher Education in Thailand” ในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์

Written by Super User

การประชุม ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2564
วันที่ 17-19 กันยายน พ.ศ. 2564

ณ ห้องประชุมแคแสด ชั้น 2 สำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วย Zoom Meetingการประชุม ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 17-19 กันยายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมแคแสด ชั้น 2 สำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วย Zoom Meetingโดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. โฆษิต ศรีภูธร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ให้การต้อนรับ และให้การบรรยายพิเศษเรื่อง การบริหารมหาวิทยาลัยเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ในยุคหลังโควิด 19
นอกจากนี้ ได้ร่วมแสดงมุทิตาจิตต่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยนาถ ศรีสมเพ็ชร ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในโอกาสเกษียณอายุราชการด้วย