01.

ประชุมวิชาการ 2566

ประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท.ปี 2566 วันที่ 23-24 พ.ย. 2566 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหงจ.กรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ

02.

ประชุมครั้งที่ 7/2566

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 7/2566 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)

อ่านต่อ

03.

ประชุมครั้งที่ 8/2565

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 8/2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ่านต่อ

04.

ประชุมครั้งที่ 9/2566

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 9/2566 มหาวิทยาลัยนครพนม

อ่านต่อ
Written by Super User

 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยนาถ ศรีสมเพ็ชร ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.ธัญบุรี
ได้รับเลือกเป็นประธาน ที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร. 9 แห่ง (ปคมทร.) และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (สปท.)

Written by Super User

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2564

ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานต้อนรับคณะกรรมการที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2564 ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ โดยมีอาจารย์มนชาย ภูวรกิจ เป็นประธาน ปอมท. และมีคณะกรรมการฯ จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุม โดยจัดการประชุมรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft teams ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยบริการและบริหาร เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564