01.

ประชุม ครั้งที่ 1/2567

การประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 1/2567 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ่านต่อ

02.

ประชุมครั้งที่ 2/2567

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 2/2567 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ่านต่อ

03.

ประชุมครั้งที่ 3/2567

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 3/2567 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

อ่านต่อ

04.

ประชุมครั้งที่ 4/2567

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 4/2567 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

อ่านต่อ
Written by Super User


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสภาอาจารย์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2565 ระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2565 ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ

โดย อาจารย์ ดร. จิรศักดิ์ บางท่าไม้ ประธาน ปอมท. และประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคณะกรรมการฯ จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่านการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)