Written by Super User
 การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2566
มหาวิทยาลัยนครพนม 

        สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2566 วันที่ 16 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2566 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร รักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์พัทธ์ มังคละคีรี ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้มอบของที่ระลึกแก่คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจาก 29 สถาบัน ณ ห้องพนมเมธี ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม
        ต่อมา อาจารย์มนชาย ภูวรกิจ ประธานที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) กล่าวขอบคุณเจ้าภาพจัดการประชุมพร้อมมอบโล่ที่ระลึกแด่เจ้าภาพจัดการประชุม มอบเข็มกลัดที่ระลึกแด่อาจารย์พร พรมมหาราช เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ นางสาวรุจิรดา สุขสันต์หรรษา กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ม.นครพนม ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ"

สาระสำคัญจากการประชุม ปอมท. สมัยสามัญครั้งที่ 9/2566

🌟การเตรียมการจัดประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2566