Written by Super User
Category:

     สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร ม.มหาสารคาม

และเครือข่ายที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)

          สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามและเครือข่ายที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2566 ระหว่างวันที่ 24 -26 มีนาคม 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวต้อนรับ อาจารย์มนชาย ภูวรกิจ ประธานที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) และผู้เข้าร่วมประชุมจาก 25 สถาบัน พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับผู้แทนสภาคณาจารย์ทุกสถาบันที่เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
สาระสำคัญจากการประชุม ปอมท. สมัยสามัญครั้งที่ 3/2566
  • แสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยที่ได้รับโปรดเกล้าอธิการบดี
  • ปรับปรุงค่าคะแนนในการประเมิน อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2566
  • กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง สวัสดิการครอบครัว / ธรรมภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา
  • ความคืบหน้าการจัดประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง


Written by Super User
Category:
สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2566
วันที่ 20 - 22 มกราคม พ.ศ. 2566
ณ ห้องประชุมบวร รัตน์ประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

 

Written by Super User
Category:

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
จัดประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)
สมัยสามัญ ครั้งที่ 12/2565
ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม พ.ศ.2565
ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์