Written by Super User
Category:

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี 2566

- นิทรรศการทางการศึกษา (Smart University)
- เสวนาทางวิชาการ (Academic Seminar)

• อุดมศึกษาอัจฉริยะ: เปิดโอกาสเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
• เส้นทางอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ
• ปัญญาประดิษฐ์: วิกฤติหรือโอกาสของการศึกษาไทย

- นำเสนอผลงาน (Oral/Poster Presentation)
• สายวิชาการ
• สายสนับสนุน
• นักศึกษา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมลงทะเบียนได้ที่
https://cufst2023.ru.ac.th

Written by Super User
Category:
สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2566
วันที่ 25-27 สิงหาคม พ.ศ. 2566
ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 


      รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2566 วันที่ 25-27 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ผศ.ดร. สุรพล เนสุสินธุ์ ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมต้อนรับ อาจารย์มนชาย ภูวรกิจ ประธานที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) กล่าวขอบคุณเจ้าภาพจัดการประชุม มอบโล่ที่ระลึก และผู้เข้าร่วมประชุมจาก 28 สถาบันรับของที่ระลึก และถ่ายภาพร่วมกัน

สาระสำคัญจากการประชุม ปอมท. สมัยสามัญครั้งที่ 8/2566
  • ผลการดำเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2566
  • ความคืบหน้าการจัดประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • หลักเกณฑ์การเป็นสมาชิกของ ปอมท.
  • ประชุม ปอมท.สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2566 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • การบรรยายพิเศษ "ทิศทางของอุดมศึกษาไทยในการพัฒนาประเทศ" โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม