Written by Super User
Category:

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 7/2566
ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)

การประชุม ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปอมท. สมัยสามัญครั้งที่ 7/2566 วันที่ ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)
     โดยมี ดร. นิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้เกียรติต้อนรับที่ประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปอมท. และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ แวงวรรณ ประธานสภาคณาจารย์และบุคลากร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ร่วมต้อนรับ อาจารย์มนชาย ภูวรกิจ ประธานที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) และผู้เข้าร่วมประชุมจาก 28 สถาบัน พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับผู้แทนสภาฯ จากทุกสถาบันที่เข้าร่วม

สาระสำคัญจากการประชุม ปอมท. สมัยสามัญครั้งที่ 7/2566

  • การดำเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2566
  • ความคืบหน้าการจัดประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • หลักเกณฑ์การเป็นสมาชิกของ ปอมท.

Written by Super User
Category:

การสมัยสามัญครั้งที่ 6/2566
ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน พ.ศ. 2566


           การประชุม ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปอมท. สมัยสามัญครั้งที่ 6/2566 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน พ.ศ. 2566
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เกียรติต้อนรับที่ประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปอมท. และ อาจารย์ ดร.รัชฎาพร ฤทธิจันทร์ ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมต้อนรับ อาจารย์มนชาย ภูวรกิจ ประธานที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) และผู้เข้าร่วมประชุมจาก 28 สถาบัน พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับผู้แทนสภาฯ จากทุกสถาบันที่เข้าร่วม


สาระสำคัญจากการประชุม ปอมท. สมัยสามัญครั้งที่ 6/2566

  • การดำเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2566
  • ความคืบหน้าการจัดประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • หลักเกณฑ์การเป็นสมาชิกของ ปอมท.
  • กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (knowledge Management)
  • สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยสมาชิก ปอมท.