01.

ประชุมวิชาการ 2566

ประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท.ปี 2566 วันที่ 23-24 พ.ย. 2566 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหงจ.กรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ

02.

ประชุมครั้งที่ 7/2566

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 7/2566 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)

อ่านต่อ

03.

ประชุมครั้งที่ 8/2565

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 8/2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ่านต่อ

04.

ประชุมครั้งที่ 9/2566

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 9/2566 มหาวิทยาลัยนครพนม

อ่านต่อ
The was a problem converting the source image.
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder:
Written by Super User

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562 
รอบแรก วันที่ 25 พ.ค. 62
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพ 
ลงทะเบียน ห้อง 10-1001 ชั้น 10 
อาคารเรียนรวม (Learning Tower)

---------------------------------------

 


กำหนดการ [Download]
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: คุณอำพัน เลี้ยงเจริญ สภาคณาจารย์และพนักงาน มศว  http://senate.swu.ac.th 

https://www.facebook.com/ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย-ปอมท-2034492006832461/

 
Written by Super User

 

     


 

ด้วยที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ได้จัดให้มีการเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการ มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ และอุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็น “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ” ประจำทุกปี
       ในการนี้ ที่ประชุม ปอมท. จึงขอเชิญชวนให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562 จำนวน 6 สาขา ดังนี้ 

1. สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

2. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

3. สาขาสังคมศาสตร์

4. สาขามนุษยศาสตร์

5. สาขาศิลปกรรมศาสตร์

6. สาขารับใช้สังคม

 

        โดยสามารถส่งสาขาละ 1 ท่าน ตามระเบียบที่ประชุม ปอมท. ว่าด้วยอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 โดยผ่านความเห็นชอบจากประธานสภาอาจารย์/ สภาคณาจารย์/สภาคณาจารย์และข้าราชการ/สภาคณาจารย์และพนักงาน/สภาพนักงาน
        พร้อมทั้งขอให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อกรอกรายละเอียดข้อมูลประวัติและผลงานลงในไฟล์แบบเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2562.doc และพิมพ์เป็นเอกสารจัดส่งพร้อมทั้งหลักฐานจานวน 3 ชุด และแผ่นดีวีดี (ไฟล์ PDF) จำนวน 2 แผ่น ทางไปรษณีย์ EMS ไปที่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระชน พลโยธา (เอกสารอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ)
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110

 

ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 (ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) หรือนำส่งด้วยตนเอง ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562

โดยใช้หลักเกณฑ์ระเบียบและประกาศที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ในการพิจารณา

- หนังสือขอให้เสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2562

- ระเบียบที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ว่าด้วย อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2561

 หลักเกณฑ์อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ 2562

- คู่มือการจัดทำเอกสารผู้เสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2562

โดยสามารถ Download เอกสารทั้งหมดที่
https://www.cufst.org/index.php/2018-04-18-04-56-28/2562