01.

ประชุมวิชาการ 2566

ประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท.ปี 2566 วันที่ 23-24 พ.ย. 2566 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหงจ.กรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ

02.

ประชุมครั้งที่ 7/2566

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 7/2566 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)

อ่านต่อ

03.

ประชุมครั้งที่ 8/2565

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 8/2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ่านต่อ

04.

ประชุมครั้งที่ 9/2566

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 9/2566 มหาวิทยาลัยนครพนม

อ่านต่อ
Written by Super User


   เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2561 ที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรชน พลโยธา ประธานที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2561 (รอบแรก) 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรชน พลโยธา ประธานที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับตัวแทนของสภาคณาจารย์และพนักงานของมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน 28 มหาวิทยาลัย ในงานประชุมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2561 (รอบแรก) และศาสตราจารย์ คลินิค พญ.วรรณา ศรีโรจนกุล  กล่าวให้แนวคิดสำหรับการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแแห่งชาติในการคัดเลือกรอบแรก    ต่อจากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลสวาท หิรัญสกลวงศ์  ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย ได้ชี้แจงแนวปฏิบัติในการคัดเลือกและวิธีการใช้งานระบบบันทึกคะแนน ซึ่งในการคัดเลือกประจำปีนี้ได้มีการนำระบบการบันทึกคะแนนแบบออนไลน์มาใช้เป็นครั้งแรก รองรับการใช้งานทุกเครือข่ายและอุปกรณ์พกพาทุกชนิด โดยระบบดังกล่าว พัฒนาโดยนักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อทำการประเมินและคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น จำนวน 6 สาขา ให้เหลือสาขาละไม่เกิน 3 คน แล้วจะดำเนินการพิจารณาสัมภาษณ์ในรอบต่อไป    
    โดยผู้เข้าร่วมประชุม ดังกล่าว เป็นตัวแทนของสภาคณาจารย์และพนักงานของมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน 28 มหาวิทยาลัย ที่เป็นสมาชิกของ ปอมท. จำนวนประมาณ 150 คน เพื่อคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นในสาขา 6 สาขา ดังนี้
          1) สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
          2) สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
          3) สาขาสังคมศาสตร์ 
          4) สาขามนุษยศาสตร์ 
          5) สาขาศิลปกรรมศาสตร์ 
          6) สาขารับใช้สังคม  

https://www.facebook.com/ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย-ปอมท-2034492006832461/

ถ่ายภาพโดย : รุจจิรา สุริยวงศ์ 

Written by Super User

การประชุม ปอมท. สมัยสามัญครั้งที่ 3/2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันที่ 23-25 มีนาคม 2561 
 

 

 

 รายงานประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 3/2561  วันที่ 24 มกราคม 2561
Written by Super User

การประชุม ปอมท. สมัยสามัญครั้งที่ 2/2561 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2561

 

 

 รายงานประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 2/2561  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
Written by Super User

 

 ขอความอนุเคราะห์ให้เลขาธิการสภาคณาจารย์แต่ละแห่งช่วยประกาศและช่วยเหลือให้คณะกรรมการคัดเลือกที่ส่งรายชื่อมาเป็นกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. 2561 ช่วยเข้าร่วมกลุ่มไลน์ตามสาขา ด้วย QR code ดังนี้


สาขาวิทย์เทคโนโลยี
สาขาวิทย์สุขภาพ
สาขาสังคม สาขามนุษยศาสตร์
สาขาศิลปกรรมศาสตร์ สาขารับใช้สังคม