Written by Super Userที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปอมท.
ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ได้รับรางวัลโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2564 


1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.รุ่งโรจน์ พิทยสิริ
“อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2564 สาขารับใช้สังคม” คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.รุ่งทิพย์ ชวนชื่น
“อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2564 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ” คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. ศาสตราจารย์ ดร.วราวุฒิ ครูส่ง
“อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2564 สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี” คณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ กิตติการอำพล
“อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2564 สาขาศิลปกรรมศาสตร์” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาWritten by Super User

 

ที่ประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ปัจจุบันมีนายมนชาย  ภูวรกิจ  ทำหน้าที่ประธานสภาฯ ในปีนี้ ได้ดำเนินการประชุมคัดเลือกอาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2563 มีระบบการคัดเลือกตามระเบียบกำหนดคุณสมบัติของ ปอมท. โดยการกำกับดูแลของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และได้มีมติคัดเลือกอาจารย์ให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี  2563 ของ ปอมท. ไปเมื่อวันที่  26 กันยายน 2563 

ซึ่งเมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมาที่ห้องประชุมอีเธอร์นิตี้บอลรูม โรงแรม พูลแมน คิงเพาเวอร์  ถนนรางน้ำ เขตราชเทวี กทม. ปอมท. จัดพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ให้แก่อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2563  จำนวน 5 ท่าน ดังนี้ คือ

1. สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร เก่งพล  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นายแพทย์ นิพนธ์ ฉัตรทิพากร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. สาขาสังคมศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.กมลชนก สุทธิวาท
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. สาขาศิลปกรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ สุรศักดิ์ กังขาว
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
5. สาขารับใช้สังคม
รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ 
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 


โดยในการประชุมในช่วงเช้าของวันที่  18 ธันวาคม  2563 ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฏร และประธานที่ปรึกษา  ปอมท. ได้มาเป็นประธานเปิดงานและประธานในพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทานของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ส่วนในช่วงบ่ายนั้น ได้มีการจัดประชุมทางวิชาการประจำปี 2563 ของปอมท. และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นเจ้าภาพร่วมขึ้น ได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษของศาสตราจารย์พิเศษ  ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ  ในหัวข้อ เรื่อง  ทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาไทยในอนาคต  และการเสวนาทางวิชาการเรื่อง  การเสริมสร้างและพัฒนามาตรฐานวิชาการอุดมศึกษาไทยสู่สากล   โดย 3 คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ศาสตราจารย์  รพีพรรณ  คำหอม คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์   รัตนเดโช  นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติและศาสตราจารย์  ดร.โสรัจจ์   หงศ์ลดารมภ์  ประธานคณะอนุกรรมการวิชาการ  สภาคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเสวนาวิชาการ เรื่อง เส้นทางสู่การเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ  โดยคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติปี 2563 ทั้ง 5 ท่าน