• มาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

  ลำดับ ชื่อเอกสาร ชื่อไฟล์ 1 (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตำมมาตรา 130แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 02-ANTI... Readmore

  ลำดับ ชื่อเอกสาร ชื่อไฟล์
  1 (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตำมมาตรา 130
  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

  02-ANTI CORRUPTION.PDF

  2 (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการยื่นและการเก็บรักษาบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 03-ANTI CORRUPTION-ELECTRONIC.PDF
  3 (ร่าง) บัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 04-ANTI CORRUPTION.PDF
  Download
  10,656
Powered by Mindphp.com. English language by Mindphp.com