Categories
เอกสารมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
Hits
10,655
Created by
Super User
Created date
2021-03-28 15:35:01
Description
ลำดับ ชื่อเอกสาร ชื่อไฟล์
1 (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตำมมาตรา 130
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

02-ANTI CORRUPTION.PDF

2 (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการยื่นและการเก็บรักษาบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 03-ANTI CORRUPTION-ELECTRONIC.PDF
3 (ร่าง) บัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 04-ANTI CORRUPTION.PDF

02-Anti corruption.pdf 63

File Extension pdf

File Size 95.92 KB

Upload By Super User

Upload Date 2021-03-28 08:20:45

03-Anti corruption-electronic.pdf 25

File Extension pdf

File Size 129.31 KB

Upload By Super User

Upload Date 2021-03-28 08:20:45

04-Anti corruption.pdf 25

File Extension pdf

File Size 997.21 KB

Upload By Super User

Upload Date 2021-03-28 08:20:45

Powered by Mindphp.com. English language by Mindphp.com