Written by Super User

ประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2564
ระหว่างวันที่ 27 - 28 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
ณ ห้องประชุมทองใบทองเปาด์ ชั้น 4 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม