Written by Super User
Category:

การสมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2566 
ระหว่างวันที่ 21-23 เมษายน 2566
ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย -ปอมท.
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์


สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย -ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2566 ระหว่างวันที่ 21-23 เมษายน 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวต้อนรับ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรุษา เชาวนลิขิต ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมต้อนรับ อาจารย์มนชาย ภูวรกิจ ประธานที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) และผู้เข้าร่วมประชุมจาก 28 สถาบัน พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับผู้แทนสภาฯ จากทุกสถาบันที่เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสัมมนาการ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก

สาระสำคัญจากการประชุม ปอมท. สมัยสามัญครั้งที่ 4/2566 

 • การดำเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2566
 • ความคืบหน้าการจัดประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • หลักเกณฑ์การเป็นสมาชิกของ ปอมท.
 • กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (knowledge Management)
  - ธรรมภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา
  - สวัสดิการการรักษาพยาบาลของคนในครอบครัวของพนักงานมหาวิทยาลัย


Written by Super User
Category:

ขอเชิญ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2566
18-20 พฤศจิกายน 2566
ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อุดมศึกษาอัจฉริยะ : เปิดโอกาสเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 

Written by Super User
Category:

     สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร ม.มหาสารคาม

และเครือข่ายที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)

          สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามและเครือข่ายที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2566 ระหว่างวันที่ 24 -26 มีนาคม 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวต้อนรับ อาจารย์มนชาย ภูวรกิจ ประธานที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) และผู้เข้าร่วมประชุมจาก 25 สถาบัน พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับผู้แทนสภาคณาจารย์ทุกสถาบันที่เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
สาระสำคัญจากการประชุม ปอมท. สมัยสามัญครั้งที่ 3/2566
 • แสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยที่ได้รับโปรดเกล้าอธิการบดี
 • ปรับปรุงค่าคะแนนในการประเมิน อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2566
 • กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง สวัสดิการครอบครัว / ธรรมภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา
 • ความคืบหน้าการจัดประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง