Written by Super User

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 7/2566
ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)

การประชุม ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปอมท. สมัยสามัญครั้งที่ 7/2566 วันที่ ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)
     โดยมี ดร. นิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้เกียรติต้อนรับที่ประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปอมท. และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ แวงวรรณ ประธานสภาคณาจารย์และบุคลากร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ร่วมต้อนรับ อาจารย์มนชาย ภูวรกิจ ประธานที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) และผู้เข้าร่วมประชุมจาก 28 สถาบัน พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับผู้แทนสภาฯ จากทุกสถาบันที่เข้าร่วม

สาระสำคัญจากการประชุม ปอมท. สมัยสามัญครั้งที่ 7/2566

  • การดำเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2566
  • ความคืบหน้าการจัดประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • หลักเกณฑ์การเป็นสมาชิกของ ปอมท.