Written by Super User
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปอมท.
สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2565
ระหว่างวันที่ 17 - 19 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)