Written by Super User

การจัดการประชุม ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปอมท.
สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2565 จัดโดย สภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กล่าวเปิดงานโดย ท่านอธิการบดี รศ. เกศินี วิฑูรชาติ
และมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.พิภพ อุดร
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์และวิเทศสัมพันธ์ รศ.ดร.สุรัตน์ ทีรฆาภิบาล
และรองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตด้านคุณภาพชีวิต รศ.ดร.พิษณุ ตู้จินดา
ให้เกียรติมาแลกเปลี่ยนแก่สมาชิกประธานสภาอาจารย์ฯ ในหัวข้อ “88 ปี ธรรมศาสตร์: มหาวิทยาลัยระดับโลกเพื่อประชาชน”