• แบบเสนอรายชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2564

    ลำดับ  เอกสาร ชื่อไฟล์ 1 01. หนังสือขอเชิญเสนอชื่อและประวัติอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2564 01_Cufst_2564.pdf 2 02. ระเบียบฯ ว่าด้วยอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2563  02_Cufst_2563.pdf 3 03. พ.ศ. 2564 แบบเสนอชื่อฯ... Readmore

   

  ลำดับ  เอกสาร ชื่อไฟล์
  1 01. หนังสือขอเชิญเสนอชื่อและประวัติอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2564 01_Cufst_2564.pdf
  2 02. ระเบียบฯ ว่าด้วยอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2563  02_Cufst_2563.pdf
  3 03. พ.ศ. 2564 แบบเสนอชื่อฯ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 03_Form_2564_ScienceTechnology.docx
  4 04. พ.ศ. 2564 แบบเสนอชื่อฯ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  04_Form_2564_HealthScience.docx
  5 05. พ.ศ. 2564 แบบเสนอชื่อฯ สาขาสังคมศาสตร์  05_Form_2564_SocialScience.docx
  6 06. พ.ศ. 2564 แบบเสนอชื่อฯ สาขามนุษยศาสตร์  06_Form_2564_Humanity.docx
  7 07. พ.ศ. 2564 แบบเสนอชื่อฯ สาขาศิลปกรรมศาสตร์  07_Form_2564_FineArts.docx
  8 08. พ.ศ. 2564 แบบเสนอชื่อฯ สาขารับใช้สังคม  08_Form_2564_SocialService.docx
  9 09. ใบนำส่งเอกสารในการเสนอชื่อฯ (ทุกสาขา) พ.ศ. 2564 [docx] 09_Form_2564_ALL.docx
  10 10. ใบนำส่งเอกสารในการเสนอชื่อฯ (ทุกสาขา) พ.ศ. 2564 [pdf] 10_Form_2564_ALL.pdf
  11 11. หนังสือขอเชิญเสนอชื่อคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2564 11_CufstInvite2564.pdf
  12 12. แบบเสนอชื่อคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ 2564 [docx] 12_Form_committee_docx_2564.docx
  13 13. แบบเสนอชื่อคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ 2564 [pdf] 13_Form_committee_pdf_2564.pdf  Download
  25,262
Powered by Mindphp.com. English language by Mindphp.com