• ...

  1. ข้อมูลเปรียบเทียบสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยระหว่างมหาวิทยาลัยส่วนราชการกับมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐของสมาชิก ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 25642. ข้อมูลเกี่ยวกับการได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์) Readmore

  1. ข้อมูลเปรียบเทียบสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยระหว่างมหาวิทยาลัยส่วนราชการกับมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
  ของสมาชิก ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2564
  2. ข้อมูลเกี่ยวกับการได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์)

  Download
  10,554
Powered by Mindphp.com. English language by Mindphp.com