• แบบเสนอรายชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2566

  ลำดับ  เอกสาร ชื่อไฟล์ 1 01 ระเบียบ ปอมท. ว่าด้วยอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2563 01_CUFST_2563 2 02 ประกาศ ปอมท. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2566 02_CUFST_CRITERIA_2566 3 03... Readmore

  ลำดับ  เอกสาร ชื่อไฟล์
  1 01 ระเบียบ ปอมท. ว่าด้วยอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2563 01_CUFST_2563
  2 02 ประกาศ ปอมท. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2566 02_CUFST_CRITERIA_2566
  3 03 แบบสรุปการเสนอชื่อผู้สมควรเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 03_CUFST_SUMMARY_2566
  4 04 ข้อมูลเบื้องต้นในการเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติฯ 2566 04_CUFST_FORM_ALL_2566
  5 05_1 แบบเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติฯ (สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี) [PDF] 05_1_FORM_2023_SCIENCETECHNOLOGY_PDF
  6 05_2 แบบเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติฯ (สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) [PDF] 05_2_FORM_2023_HEALTHSCIENCE_PDF
  7 05_3 แบบเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติฯ (สาขาสังคมศาสตร์) [PDF] 05_3_FORM_2023_SOCIALSCIENCE_PDF
  8 05_4 แบบเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติฯ (สาขามนุษยศาสตร์) [PDF] 05_4_FORM_2023_HUMANITY_PDF
  9 05_5 แบบเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติฯ (สาขาศิลปกรรมศาสตร์) [PDF] 05_5_FORM_2023_FINEARTS_PDF
  10 05_6 แบบเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติฯ (สาขารับใช้สังคม)[PDF] 05_6_FORM_2023_SOCAILSERVICE_PDF
  11 05_1 แบบเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติฯ (สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี) [DOCX] 05_1_FORM_2023_SCIENCETECHNOLOGY_DOCX
  12 05_2 แบบเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติฯ (สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) [DOCX] 05_2_FORM_2023_HEALTHSCIENCE_DOCX
  13 05_3 แบบเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติฯ (สาขาสังคมศาสตร์) [DOCX] 05_3_FORM_2023_SOCIALSCIENCE_DOCX
  15 05_4 แบบเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติฯ (สาขามนุษยศาสตร์) [DOCX] 05_4_FORM_2023_HUMANITY_DOCX
  16 05_5 แบบเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติฯ (สาขาศิลปกรรมศาสตร์) [DOCX] 05_5_FORM_2023_FINEARTS_DOCX
  17 05_6 แบบเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติฯ (สาขารับใช้สังคม)[DOCX] 05_6_FORM_2023_SOCAILSERVICE_DOCX
  Download
  14,049
Powered by Mindphp.com. English language by Mindphp.com