Written by Super User

การประชุม ปอมท. สมัยสามัญครั้งที่ 2/2561 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2561

 

 

 รายงานประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 2/2561  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
Written by Super User

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับแก่ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 27 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมี ผศ.ดร. ธีรชน พลโยธา ประธานที่ประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมสมัยสามัญครั้งแรกของคณะกรรมการบริหาร ปอมท. ชุดที่ 40 


รายงานประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 1/2561 วันที่ 27 มกราคม 2561