Written by Super User

การประชุมครั้งที่ 6/2567
วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 


 

    วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เจ้าภาพ จัดประชุมการประชุม ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญครั้งที่ 6/2567 ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศศิประภา อัศวะวิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการ กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในการกล่าวเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากสมาชิกมหาวิทยาลัยในที่ประชุม ปอมท. ในการนี้ประธานในพิธี ได้มอบของที่ระลึกให้กับประธาน ปอมท. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เนสุสินธุ์
   ในการนี้ อาจารย์ศศิประภา อัศวะวิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการ กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้กล่าวถึงความร่วมมือในการทำงานระหว่าง ปอมท. และมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่จะสามารถเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของสิทธิ สวัสดิการของพนักงานในทุก ๆ สถาบัน
   การประชุมในครั้งนี้มีการหารือในเรื่องของการประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครอาจารย์ดีแห่งชาติประจำปี 2567 และในในการประชุมครั้งที่ 6/2567 เพื่อหารือให้ที่ประชุมได้พิจารณา
เรื่องสืบเนื่องได้แก่
  • การพัฒนาและปรับปรุงวิธีและระบบการประเมินอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ
  • การจัดต้ังสมาคมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)
  • การจัดประชุมวิชาการ ระดับชาติ ปอมท. ประจําปี พ.ศ. 2567
  • แผนการดําเนินงาน ปอมท ชุดที่ 46
  • การรับเป็นเจ้าภาพและกําหนดการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ปี พ.ศ. 2567 – 2568
    การประชุมในครั้งนี้ยังมีการบรรยายในเรื่องของ สวัสดิการในอนาคตของบุคลากรมหาวิทยาลัยไทย โดยวิทยากร สปสช. และกิจกรรม ART & THERAPY AROMATHERAPY การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28- 30 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ภาพ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
______________________________
📌 Follow us
🌐 Website : www.cufst.org
______________________________