Written by Super User

การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2566
ระหว่างวันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

              สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2566 ระหว่างวันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
              โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติต้อนรับที่ประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปอมท. และ ผศ.น.สพ.ดร.เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมต้อนรับ อาจารย์มนชาย ภูวรกิจ ประธานที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) และผู้เข้าร่วมประชุมจาก 28 สถาบัน พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับผู้แทนสภาฯ จากทุกสถาบันที่เข้าร่วม

สาระสำคัญจากการประชุม ปอมท. สมัยสามัญครั้งที่ 5/2566 

  • การดำเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2566
  • ความคืบหน้าการจัดประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • หลักเกณฑ์การเป็นสมาชิกของ ปอมท.
  • กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (knowledge Management)
  • ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดี ตามประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา