Written by Super User
 การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2566
มหาวิทยาลัยนครพนม 

        สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2566 วันที่ 16 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2566 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร รักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์พัทธ์ มังคละคีรี ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้มอบของที่ระลึกแก่คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจาก 29 สถาบัน ณ ห้องพนมเมธี ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม
        ต่อมา อาจารย์มนชาย ภูวรกิจ ประธานที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) กล่าวขอบคุณเจ้าภาพจัดการประชุมพร้อมมอบโล่ที่ระลึกแด่เจ้าภาพจัดการประชุม มอบเข็มกลัดที่ระลึกแด่อาจารย์พร พรมมหาราช เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ นางสาวรุจิรดา สุขสันต์หรรษา กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ม.นครพนม ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ"

สาระสำคัญจากการประชุม ปอมท. สมัยสามัญครั้งที่ 9/2566

🌟การเตรียมการจัดประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2566


cufstmeeting-9-2023_32.jpg cufstmeeting-9-2023_33.jpg cufstmeeting-9-2023_34.jpg

cufstmeeting-9-2023_35.jpg cufstmeeting-9-2023_36.jpg cufstmeeting-9-2023_37.jpg

cufstmeeting-9-2023_38.jpg cufstmeeting-9-2023_39.jpg cufstmeeting-9-2023_40.jpg

cufstmeeting-9-2023_41.jpg cufstmeeting-9-2023_42.jpg cufstmeeting-9-2023_43.jpg

cufstmeeting-9-2023_44.jpg cufstmeeting-9-2023_45.jpg cufstmeeting-9-2023_46.jpg

cufstmeeting-9-2023_47.jpg cufstmeeting-9-2023_48.jpg cufstmeeting-9-2023_49.jpg

cufstmeeting-9-2023_50.jpg cufstmeeting-9-2023_51.jpg cufstmeeting-9-2023_52.jpg

cufstmeeting-9-2023_53.jpg cufstmeeting-9-2023_54.jpg cufstmeeting-9-2023_55.jpg

cufstmeeting-9-2023_56.jpg cufstmeeting-9-2023_57.jpg cufstmeeting-9-2023_58.jpg

cufstmeeting-9-2023_59.jpg cufstmeeting-9-2023_60.jpg cufstmeeting-9-2023_61.jpg

cufstmeeting-9-2023_62.jpg cufstmeeting-9-2023_63.jpg