Written by Super User
ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2565
ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)