ลงทะเบียนร่วมงาน

15 สิงหาคม 2561 – 31 ตุลาคม 2561

อัตราค่าลงทะเบียนล่วงหน้า คณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป คนละ 3,000 บาท นิสิต นักศึกษา คนละ 2,000 บาท ที่ www.cufst.org *อัตราค่าลงทะเบียนนี้ รวมเอกสารประกอบการประชุม อาหารว่าง อาหารกลางวัน ของที่ระลึกและงานเลี้ยงรับรอง

แจ้งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน

15 สิงหาคม 2561 – 10 พฤศจิกายน 2561

กำหนดการชำระค่าลงทะเบียน และต้องแจ้งในหลักฐานการชำระเงิน ที่ www.cufst.org/2018 หมดเขต ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

การนำเสนองานวิจัยด้วยวาจาและโปสเตอร์

15 สิงหาคม 2561 – 31 ตุลาคม 2561

กำหนดการส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Pull paper) และนำเสนอผลงาน (Poster) ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2561 – 31 ตุลาคม 2561 และแจ้งผลการคัดเลือกผลงาน 10 พฤศจิกายน 2561

Written by Super User
คำชี้แจงลงทะเบียนสำหรับ กลุ่มผู้เข้าร่วมงาน และกลุ่มผู้นำเสนอผลงาน

ขั้นตอนที่ 1 คำชี้แจง

1. โปรดอ่านและศึกษาวิธีการใช้งานระบบให้เข้าใจก่อนลงมือดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
2. ระบบลงทะเบียน ประกอบด้วย 2 กลุ่ม ดังนี้
   กลุ่มผู้เข้าร่วมงาน    (A) 2.1 ลงทะเบียน--->ผู้เข้าร่วมงาน 
                                 ประกอบด้วย บุคลากรทางการศึกษา บุคคลทั่วไป และนิสิตนักศึกษา
   กลุ่มผู้นำเสนอผลงาน (B) 2.2 ลงทะเบียน--->ผู้นำเสนอวิจัย 
                                 ประกอบด้วย บุคลากรทางการศึกษา บุคคลทั่วไป และนิสิตนักศึกษา

วิธีลงทะเบียน

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5
บุคลากรทางการศึกษา
และบุคคลทั่วไป 
บุคลากรสำนักงาน
สภาคณาจารย์  
กรรมการ
คัดเลือกอาจารย์
ดีเด่นทุกรอบ
 อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ และผู้ติดตาม นิสิต นักศึกษา
อัตราค่าลงทะเบียน ล่วงหน้า

3,000 บาท 
  2,000 บาท 
(กรณีนำเสนอผลงานวิจัยท่านละ 1,000 บาท)
ฟรี
(กรณีนำเสนอผลงานวิจัยท่านละ 1,000 บาท)
ผู้ติดตาม
ฟรี 1 ท่าน
(กรณีมาเพิ่มอีก 5 ท่าน ท่านละ 2,000 บาท กรณีมาเกิน 5  ท่าน/ท่านละ 3,000 บาท)
2,000 บาท 
ช่องทางการลงทะเบียน
เว็บไซต์ 
โทรสารและอีเมล์ โทรสารและอีเมล์ โทรสารและอีเมล์ เว็บไซต์ 
หมายเหตุ: 
เว็บไซต์: www.cufst.org/2018
โทรสาร: 02 258 5020 
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ขั้นตอนที่ 2 การลงทะเบียน 
ให้ผู้ลงทะเบียนเข้าสู่เมนูให้ถูกต้อง แล้วอ่านคำชี้แจงให้เข้าใจ แล้วดำเนินการกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบให้ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามความเป็นจริงทุกประการ ประกอบด้วย ดังนี้

  • คำนำหน้า เช่น นาย/นางสาว/ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เป็นต้น
  • ชื่อ-นามสกุล
  • สถาบันที่สังกัด เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น
  • ที่อยู่
  • อีเมล์
  • โทรศัพท์ที่ทำงาน
  • มือถือ
  • ประเภทอาหาร ได้แก่ อาหารปกติ และอาหารอิสลาม 
  • งานเลี้ยงรับรอง เพื่อแจ้งความประสงค์ร่วมงานเลี้ยงรับรอง

ขั้นตอนที่ 3 การแจ้งสถานะความสมบูรณ์การทำงาน

เมื่อระบบแจ้งบันทึกข้อมูลเรียยร้อย ผู้เข้าร่วมงาน โปรดจดจำ 
   กลุ่มผู้เข้าร่วมงาน (A) : รหัสอ้างอิง :CUST-A000XX 
   กลุ่มผู้นำเสนองาน (B) : รหัสอ้างอิง :CUST-B000XX 

เพื่อใช้ในการตรวจสอบและเป็นเลขที่อ้างอิงในการชำระเงิน
โดยสามารถตรวจสอบลำดับของตนเองได้ที่เมนู ตรวจสอบผลการลงทะเบียน --> ผู้เข้าร่วมงาน หรือ 
                                                         ตรวจสอบผลการลงทะเบียน --> ผู้นำเสนอวิจัย

ขั้นตอนที่ 4 การชำระค่าลงทะเบียน กลุ่มผู้เข้าร่วมงาน และกลุ่มผู้นำเสนอผลงาน

ค่าลงทะเบียนล่วงหน้า

คณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป คนละ 3,000 บาท
นิสิต นักศึกษา    คนละ 2,000 บาท
ค่าลงทะเบียนหน้างาน  
คณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป คนละ 3,500 บาท
นิสิต นักศึกษา  คนละ 3,000 บาท

*อัตราค่าลงทะเบียนนี้ รวมเอกสารประกอบการประชุม 
อาหารว่าง อาหารกลางวัน ของที่ระลึกและงานเลี้ยงรับรอง
ให้ผู้เข้าร่วมงานโอนเข้าบัญชี ตามประเภทให้ถูกต้อง รายละเอียด ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย
เลขที่บัญชี 
982 – 4 -14110 – 3
Com Code : 80888   Ref.1 : 02761

ศูนย์บริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บัญชีหลัก)
ธนาคารกรุงไทย สาขา มศว ประสานมิตร 

ขั้นตอนที่ 5 การแจ้งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน
เมื่อชำระเงินเรียบร้อย ท่านต้องดำเนินการส่งหลักฐานการโอนเงินที่ www.cufst.org/2018 
5.1) สามารถส่งหลักฐานการโอนเข้ามาในระบบ ที่ www.cufst.org/2018 
ที่เมนู--> การแจ้งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน โดยต้องทำการแจ้งหลักฐานให้ครบทุกเลขที่อ้างอิงการสมัคร ในระบบนี้ให้เรียบร้อยภายหลัง 7 วัน ทำการ เมื่อได้รับเลขที่อ้างอิงเรียบร้อย มิฉะนั้น ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์แจ้งยกเลิกการลงทะเบียนของท่านโดยอัตโนมัติ
5.2) เมื่อส่งหลักฐานการชำระเงินเรียบร้อย เจ้าหน้าที่ ปอมท. จะทำการตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐาน และจะแจ้งสถานะการชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมง เมื่อได้รับการแจ้งในระบบ เท่านั้น โดยสามารถตรวจสอบลำดับของตนเองได้ที่เมนู แจ้งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียน --> ตรวจสอบผลการการส่งหลักฐานทางการเงิน สถานะที่ช่องขวามือสุดต่อจากเลขที่อ้างอิง ชื่อ-สกุล ของท่าน
5.3) ท่านสามารถรับใบเสร็จการชำระค่าลงทะเบียนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒออกให้ ได้ที่โต๊ะลงทะเบียน วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30-15.00 น. โดยใบเสร็จเรียงลำดับตัวอักษร ก-ฮ ของชื่อของผู้ลงทะเบียน

ระบบจะทำการตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลทุกช่อง หากมีคำเตือนให้กดปุ่มตกลงและท่านจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

Written by Super User
กำหนดการส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Pull paper) และนำเสนอผลงาน (Poster)
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 15 สิงหาคม 2561 – 31 ตุลาคม 2561
ชำระค่าลงทะเบียน 15 สิงหาคม 2561 – 10 พฤศจิกายน 2561
ส่งบทความวิจัย 15 สิงหาคม 2561 – 31 ตุลาคม 2561
แจ้งผลการคัดเลือกผลงาน 10 พฤศจิกายน 2561
ค่าลงทะเบียน
1) ลงทะเบียนสำหรับผู้ส่งผลงานวิจัย·      
       คณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป คนละ 3,000 บาท·      
       นิสิต นักศึกษา                           คนละ 2,000 บาท
ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561
และแจ้งหลักฐานการการชำระค่าลงทะเบียนที่ http://www.cufst.org    
2) ค่าลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมงาน
            ลงทะเบียนล่วงหน้า·      
       คณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป คนละ 3,000 บาท·      
       นิสิต นักศึกษา                           คนละ 2,000 บาท

ลงทะเบียนหน้างาน·      
       คณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป คนละ 3,500 บาท·      
       นิสิต นักศึกษา                           คนละ 3,000 บาท

*อัตราค่าลงทะเบียนนี้ รวมเอกสารประกอบการประชุม อาหารว่าง อาหารกลางวัน ของที่ระลึกและงานเลี้ยงรับรอง
Written by Super User

กำหนดการ

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี พ.ศ. 2561

เรื่อง “อุดมศึกษากับความท้าทาย ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก”

ณ หอดนตรีและศิลปะการแสดงอโศกมนตรี อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561  ณ หอดนตรีและศิลปะการแสดงอโศกมนตรี   ชั้น 4

08.30 – 09.00 น.    ลงทะเบียน
            09.00 น.    ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม  คชินทร 
                            รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธี เปิดกรวยถวายราชสักการะ

                            รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล
                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวต้อนรับ

                            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระชน พลโยธา
                            ประธานที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)  กล่าวรายงาน

                            ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม  คชินทร 
                            รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน

09.30 น.                พิธีรับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวน 6 ราย

10.30 –10.45 น.     พักรับประทานอาหารว่างเช้า 

10.45- 12.00 น.      ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง อุดมศึกษากับความท้าทาย ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก

                            โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

                            ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) 
                            Download : เอกสารประกอบการบรรยาย

12.00-13.00 น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.       บรรยายพิเศษ เรื่อง โลกเปลี่ยน สังคมเปลี่ยน อุดมศึกษาเปลี่ยนหรือยัง?

                            โดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ

                            สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

14.30 – 14.45 น.    พักรับประทานอาหารว่างบ่าย

14.45-   16.30 น.    บรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันอุดมศึกษากับการเป็น Smart University

                             โดย  ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

                             อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

                             ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

16.30-17.20 น.       พักผ่อนตามอัธยาศัย

17.20-22.00 น.       งานเลี้ยงรับรองและพิธีแสดงความยินดีแด่อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ณ อาคารต้นแบบ ฉันทศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ศรีครินทร์ ชั้น 4   โรงเรียนสาธิต มศวฝ่ายประถมศึกษา 

 

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 

08.30-09.00 น.      ลงทะเบียน  ณ หอดนตรีและศิลปะการแสดงอโศกมนตรี ฯ ชั้น 4

09.00-10.30 น.      บรรยายพิเศษ เรื่อง มหาวิทยาลัย 4.0 กับการเรียนรู้ของคนยุคดิจิทัล

                            โดย รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ

                            ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ

                            -----------------------------------------------------------------------

09.00 -12.00 น    การนำเสนอผลงานวิจัย  ณ หอดนตรีและศิลปะการแสดงอโศกมนตรี

                          - นำเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation) ชั้น 11, 12, 14 และ 19 -20

                          - นำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster Presentation) ชั้น 3

                           พิธีมอบรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น

                           ประธาน ปอมท. กล่าวปิดการประชุมวิชาการ ปอมท.

12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

(พักรับประทานอาหารว่างเช้า  เวลา 10.30 -10.45 น.)

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : วันที่ 13 กันยายน 2561

การแต่งกาย :
 1) ช่วงพิธีการและงานประชุม
ผู้เข้าร่วมงานและนำเสนอผลงาน - ชุดสุภาพ 
อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ             - ชุดปกติขาว 
คณะกรรมการ ปอมท.             - ชุดปกติขาว หรือ ชุดสูทสากล 
สภาคณาจารย์และพนักงาน มศว -ชุดสูทสากล สีเทา
 2) ช่วงงานเลี้ยงรับรอง
ผู้เข้าร่วมงานและนำเสนอผลงาน อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ คณะกรรมการ ปอมท. สภาคณาจารย์และพนักงาน มศว 
แต่งกายในธีมเสื้อผ้าไทย หรือลายดอกไม้ สีสันสดใส หรือการแต่งกายสุภาพ