Written by Super User

การนำเสนอแบบโปสเตอร์ Zone A ชั้น 3 ห้อง G23

ลำดับ

รหัสอ้างอิง

ผลงานวิจัย

ผู้วิจัย

แบบตอบรับ

1

CUFST-B0002

การศึกษาแนวทางการส่งเสริมให้บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสภาพนักงาน กรณีศึกษาการเลือกตั้งสภาพนักงาน

พิสมัย พวงคำ และ รจนา หมวดศรี

Download

2

CUFST-B0003

รูปแบบฮาวเทียนในจังหวัดอุบลราชธานี

ชัยบพิธ พลศรี

 Download

3

CUFST-B0010

การพัฒนาผ้าไหมออร์แกนิคด้วยสูตรแต่งกลิ่นหอมธรรมชาติบำบัดสำหรับการออกแบบสิ่งทอร่วมสมัยเพื่อตลาดผู้สูงวัย

สิทธิชัย สมานชาติ

 Download

4

CUFST-B0012

การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา กรณีศึกษา หลักสูตร เสริมสร้างพรสวรรค์ด้านการออกแบบ

พัชริดา ปรีเปรม

 

 Download

5

CUFST-B0016

การศึกษาความตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัดการรับรู้ความสามารถของตนในการใช้ภาษาอังกฤษของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

จันทร์ฉาย  มีสวนทอง

 Download

6

CUFST-B0030

การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการเรียนการสอนรายวิชาสื่อดิจิตอลเพื่อการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นันทวรรณ  ประสิทธิ์

 

 Download

7

CUFST-B0033

การระดมทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาประถมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดแและจังหวัดยโสธร

ธันยาภรณ์ นวลสิงห์ (พาพลงาม)

 Download

8

CUFST-B0034

ปัญหา ศักยภาพ และการดำเนินธุรกิจ SMEs ในการประกอบการค้าชายแดนจังหวัดนครพนม

บุญเลิศ โพธิ์ขำ สำเนียง ไข่มุกข์

วิชญ อภิบาลศรี และ สุรวุฒิ นครังสุ

 Download


 การนำเสนอแบบโปสเตอร์ Zone B ชั้น 3 ห้อง G23

ลำดับ

รหัสอ้างอิง

ผลงานวิจัย

ผู้วิจัย

แบบตอบรับ

1

CUFST-B0006

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดูแลผู้สูงอายุที่ทุพพลภาพ : กรณีศึกษาผู้ดูแลผู้สูงอายุ        ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ยุพา ฟูชื่น  อารยา ประเสริฐชัย และ

นิตยา เพ็ญศิรินภา

Download

2

CUFST-B0009

ปัจจัยที่มีผลต่อการคงอยู่ของอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตกรุงเทพมหานคร

เบญจญา วิบูลย์จันทร์ วรางคณา จันทร์คง และ สมโภช รติโอฬาร

Download

3

CUFST-B0032

การพัฒนาและประเมินแอปพลิเคชันข้อมูลยา สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

สำหรับสตรีให้นมบุตรระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

ศิริรัตน์ แสงสมมาตร และ ศุภชัย อินสุข

Download

4

CUFST-B0036

ความเข้าใจในการอ่านฉลากยาของผู้ป่วยนอกที่มารับบริการในโรงพยาบาล

บรรจง ฉิมเครือวัลย์ และ ศุภชัย อินสุข

Download

5

CUFST-B0037

Thai Mobile Health Apps Rating Scale (THARS) as a Quality Assessment Tool for Health Apps that Target Chronic Diseases

ศุภชัย อินสุข และ วิลาสินี หงสนันทน์

Download

6

CUFST-B0039

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารเพื่อการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

สุภาภรณ์ วรอรุณ อาคม โพธิ์สุวรรณ อุมากร ใจยั่งยืน และ สาวิตรี ศิริผลวุฒิชัย

Download

7

CUFST-B0040

การพัฒนาและประเมินแอปพลิเคชันคำนวณขนาดยาน้ำสำหรับเด็กชนิดรับประทานในร้านยาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

อิทธิชัย ทิมมณี ศราวุฒิ อู่พุฒินันท์ และศุภชัย อินสุข

Download

8

CUFST-B0043

การใช้เครื่องมือพัฒนาคุณภาพสำหรับงานฝ่ายเภสัชกรรม ในการฝึกงานวิชาการจัดการระบบยา ของนิสิตเภสัชศาสตร์

ศุภชัย อินสุข ธิดารัตน์ จงส่งเสริม และธิติมา ศิริวิโรจน์

Download

9

CUFST-B0046

 การศึกษาปัญหาสุขภาพและความต้องการความรู้สุขภาพของวัยรุ่น

พรปวีณ์ แก้วนพรัตน์

Download

 

 การนำเสนอแบบโปสเตอร์ Zone C ชั้น 3 ห้อง G23

ลำดับ

รหัสอ้างอิง

ผลงานวิจัย

ผู้วิจัย

แบบตอบรับ

1

CUFST-B0011

การพัฒนารูปแบบระบบฝ้าเพดานนำแสงสว่างที่เหมาะสมต่อการส่องสว่างในอาคารสำนักงาน

เสาวลักษณ์  พ่วงพี และ

นวลวรรณ  ทวยเจริญ

Download

2

CUFST-B0013

การพัฒนาแอปพลิเคชันส่งเสริมสุขภาพที่ช่วยลดปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดอาการออฟฟิศซินโดรม

อาทิตย์ บุญเริง และ ไตรเทพ
ไตรทิพย์

Download

3

CUFST-B0024

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลอดช่องสิงคโปร์โดยใช้แป้งกล้วยน้ำว้าทดแทนแป้งมันสำปะหลัง

ปิยะภรณ์ เทพวอน ภาวิลัย สารีบุตร สกาวเดือน สุวรรณโชติ และ

วิรัชยา อินทะกันฑ์

Download

4

CUFST-B0025

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมมันเทศสีม่วง

ธนัญญา เอกสิทธิโชค รัชนี เรือนก้อนศศิวรรณ พงษ์พันธ์ และ วิรัชยา อินทะกันฑ์

Download

5

CUFST-B0026

การศึกษาตำรับมาตรฐานและคุณค่าทางโภชนาการอาหารพื้นบ้านของอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

รัตติกาล ปันเทียม มัทนา ปั้นหม้อ

จิราพร ขาวทุ่ง และ ประณพ
ตาเกี่ยง

Download

6

CUFST-B0027

การใช้กล้วยน้ำว้าสุกทดแทนน้ำมันสลัดในผลิตภัณฑ์น้ำสลัด

พชร พรมอ๊อต  ชวนากร วุฒิศรีศิริพรทินกร บัวตูม กีรตญา สอเนย และ กุลชญา สิ่วหงวน

Download

7

CUFST-B0028

การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้เสริมเมล็ดเจีย

 

ฤทธิชัย ปานทอง วีรพงษ์ พรมตะ

ฐากูร คุ้มแสง ผกาวดี เอี่ยมกาแพง

และ โสรัจ วรชุม อินเกต

Download

8

CUFST-B0044

ความพร้อมในการพัฒนาฟาร์มให้ได้มาตรฐานฟาร์มโคนม ในพื้นที่อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ณัฐวุฒิ ทับแผลง  ธนัทพร  แซ่เอี๊ยว อภิณห์พร  โรจนวัฒน์มงคล และมนกานต์ อินทรกำแหง

Download

9

CUFST-B0048

การสังเคราะห์ไฮดรอกซีอะพาไทต์จากเปลือกไข่เหลือทิ้งด้วยวิธีการบดแบบโม่บด

 

เอกการัณย์ แสงมาลา นริศรา จำปาดิบ และ กิตติศักดิ์ชัย
แนมจันทร์

Download

10

CUFST-B0049

การเตรียมวัสดุผสมไฮดรอกซีอะพาไทต์และเถ้าชานอ้อยจากวัสดุเหลือทิ้งสำหรับประยุกต์ใช้ในการดูดซับโลหะหนัก

กฤษฎา ฟักสวัสดิ์ กชกร ยังให้ผล และ กิตติศักดิ์ชัย แนมจันทร์

Download

 

การนำเสนอแบบวาจา ห้อง D : วิจัยจากงานประจำ และ วิจัยจากชั้นเรียน ชั้น 12 

ลำดับ

รหัสอ้างอิง

ผลงานวิจัย

ผู้วิจัย

แบบตอบรับ

1

CUFST-B0007

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความต้องการคงอยู่ในองค์กรของบุคลากร ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผ่องศรี บุญสามารถ และ

พัชรีวรรณ ดิฐสถาพรเจริญ

Download

2

CUFST-B0008

ผลการดำเนินงานการให้ความรู้แก่กลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหาร  ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

พัชรีวรรณ  ดิฐสถาพรเจริญ

Download

3

CUFST-B0015

ปัญหาการเกิดหนี้เงินยืมทดรองจ่ายค้างนาน ของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

พัชรีวรรณ  ดิฐสถาพรเจริญ  ขนิษฐา  โสดามรรค  และ 
สุทัตตา กันทะวาด

Download

4

CUFST-B0035

การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์

เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กลวิธีเอฟโอพีเอส

บังอร  เครือประกอบ

 

Download

5

CUFST-B0050

ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง 9 กิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแนวทางโครงการพระราชดำริในรูปแบบค่ายวิทยาศาสตร์ “โครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย”

ต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

สุรศักดิ์  ละลอกน้ำ และ
บงกช บุญบูรพงศ์

 

Download

6

CUFST-B0051

ผลการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการทดลองวิทยาศาสตร์ต่อทักษะการลงความเห็นจากข้อมูลสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นราธิป ปราโมทย์  ปัทมาพร น่าดู

เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม
ภุชงค์ จันทร์จิระ และ สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ

Download

7

CUFST-B0052

ผลการเรียนรู้ด้วยสื่อเพลงวิทยาศาสตร์ร่วมกับการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ต่อทักษะการลงความเห็นจากข้อมูลสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ปัทมาพร น่าดู นราธิป ปราโมทย์       เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม  ภุชงค์ จันทร์จิระ และ สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ

Download


 

การนำเสนอแบบวาจา ห้อง E : วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์ และ รับใช้สังคม ชั้น 12

ลำดับ

รหัสอ้างอิง

ผลงานวิจัย

ผู้วิจัย

แบบตอบรับ

1

CUFST-B0021

การพัฒนาศักยภาพน้าพริกเห็ดแครง กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบลนาไม้ไผ่

อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ สุภาพร
ไชยรัตน์ และสุพัตรา คำแหง

Download

2

CUFST-B0029

ความสัมพันธ์ของการออมต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ปัญญา จอมทะรักษ์

Download

3

CUFST-B0042

การยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้วิชาภาษาไทยเป็นฐานในการพัฒนา โรงเรียนสามจังหวัดชายแดนใต้ ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิชัยพัฒนา

ศักรินทร์  ชนประชา

Download

4

CUFST-B0045

การพัฒนารูปแบบการสอนแบบรับใช้สังคมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของนิสิตครูปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กณิการ์  พงศ์พันธุ์สถาพร และ

รังรอง  สมมิตร

Download

5

CUFST-B0038

การพัฒนารูปแบบการจัดบริการทางวิชาการสำหรับผู้สูงอายุโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

จิรพรรณ โพธิ์ทอง วิรงค์รอง ชมภูมิ่ง และ ทิวา มหาพรม

Download

6

CUFST-B0041

พฤติกรรมเสี่ยงต่อการโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนบ้านบ่อบุ หมู่ที่ 2 ตำบลไก่คา อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

 

จินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา และ

วราวุฒิ บุษผาวงค์

Download

 

การนำเสนอแบบวาจา ห้อง F : วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ชั้น 11

ลำดับ

รหัสอ้างอิง

ผลงานวิจัย

ผู้วิจัย

แบบตอบรับ

1

CUFST-B0004

กลไกการดูดซับโลหะหนักในน้ำเสียจากโรงไฟฟ้าถ่านหินด้วยถ่านกัมมันต์ที่ผลิตขึ้นภายในประเทศไทย

ฉัตรชัย  จินตกูล และ
ต่อพงศ์ กรีธาชาติ

Download

2

CUFST-B0005

การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการจัดการพลังงานภายในอาคารศูนย์กีฬาทางน้ำ

ประกายแก้ว บุตราช และ

นภาพร พ่วงพรพิทักษ์

Download

3

CUFST-B0014

การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้น้ำ พื้นที่การเกษตร กรณีศึกษาสวนลำไย 50ไร่ อำเภอน้ำยืน  จังหวัดอุบลราชธานี

อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล  และ

เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย

Download

4

CUFST-B0017

การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของการนำชีวมวลจากข้าวโพดมาผลิตเป็นเชื้อเพลิง   ชีวมวลอัดเม็ด สำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทดแทนเชื้อเพลิงปิโตรเลียม

เจษฎาพร สืบก่ำ และ
ต่อพงศ์ กรีธาชาติ

 

Download

5

CUFST-B0019

นวัตกรรมชุดตรวจคัดกรองแอนติบอดีไอจีเอ็มต่อโปรตีนสังเคราะห์จีอาร์โออีแอลด้วยเทคนิค

อิไลซาเพื่อวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรสิส

 

สันติ มณีวัชระรังษี กัลลยานี
ดวงฉวี ธารีรัตน์ กะลัมพะเหติ พิสุทธิ์ วัฒนธรรม งามพล สุนทรวรสิริ และ วีรวรรณ ลุวีระ

Download

6

CUFST-B0020

การใช้เทคโนโลยีความจริงเสริมร่วมกับการออกแบบและจำลองสมรรถนะอาคาร                  

: การทำข้อมูลให้มองเห็นและศึกษาความเข้าใจของผู้ใช้

พรวิษณ์ วังปีติ และ ศิรเดช สุริต

 

Download

 

Category: