Written by Super User

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์นำเสนอผลงานวิจัย
รอบสุดท้าย 16 พฤศจิกายน 2561

 การรายงานตัวเพื่อนำเสนอผลงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30-09.00 น. 
ณ หอดนตรีและศิลปะการแสดงอโศกมนตรี ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พร้อมรับบัตรผู้เข้ารับงาน (ID Card) กระเป๋าของที่ระลึก Handy Drive และคูปองสำหรับอาหารกลางวัน
และงานเลี้ยงรับรอง (ถ้าแจ้งความประสงค์เข้าร่วม)
กลุ่มผู้นำเสนอแบบวาจา (Oral Presentation) กำหนดห้องสำหรับนำเสนอผลงาน ดังนี้ 
1) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
2) สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสังคมศาสตร์ และรับใช้สังคม ชั้น 12 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
3) วิจัยประจำและวิจัยในชั้นเรียน ชั้น 12 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
กำหนดเวลานำเสนอ 10-15 นาที ต่อบทความ


กลุ่มผู้นำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 

กำหนดห้องสำหรับนำเสนอผลงาน ณ ห้องนิทรรศการ G23 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
โดยให้ท่านสามารถติดโปสเตอร์ของตนเอง ในตำแหน่งป้ายที่กำหนด (ระบุตามรหัสอ้างอิงและชื่อ-นามสกุล)
ได้ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย. 2561 เป็นต้นไป และขอให้ทุกท่านยืนประจำตำแหน่งที่โปสเตอร์เพื่อตอบข้อซักถามของกรรมการ ในวันที่ 22 พ.ย. 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

 ทั้งนี้ บทความวิจัยของท่านจะได้ตีพิมพ์เป็นผลงานวิจัยที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ (proceedings)
ภายใน 1 เดือนหลังสิ้นงานประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ทุกท่านที่มีโอกาสได้นำเสนอผลงานวิจัยจะได้รับประกาศนียบัตรทุกคน และมีการคัดเลือกผู้นำเสนอดีเด่น (ประจำห้อง)
โดยมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น (Best Presentation)

*โปรดตรวจสอบชื่อ-สกุล ประเภทการนำเสนอของท่าน หากมีแก้ไข โปรดแจ้งที่ 0-2258-5020 ในวัน-เวลาราชการ
**ผู้เขียนนำเสนอบทความวิจัยท่านใดยังไม่ได้รับการยอมรับ (Accept) ตีพิมพ์อย่างเป็นทางการ กรุณารอการตอบรับจากกองอำนวยการ ภายใน 5 วันทำการ
เนื่องจาก มีแบบแก้ไขและไม่มีแก้ไข กรณีที่มีการแก้ไข 
ให้ท่านให้ดำเนินการแก้ไข แล้วส่งมาในรูปแบบ Microsoft Word และ Acrobat reader ที่อาจารย์ภานุวัฒน์ บุตรเรียง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 (3 วันหลังการนำเสนอผลงานวิจัย)
***แบบตอบรับการเข้าร่วมงาน ท่านสามารถ Download ได้ที่เว็บไซต์หน้านี้ ได้วันที่ 17 พ.ย. 2561 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 
รหัสอ้างอิง ประเภท คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล หน่วยงาน
CUFST-B0003 แบบโปสเตอร์  นาย ชัยบพิธ พลศรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
CUFST-B0004 แบบวาจา  นาย ฉัตรชัย จินตกูล มหาวิทยาลัยพะเยา
CUFST-B0005 แบบวาจา  นาย ประกายแก้ว บุตราช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
CUFST-B0006 แบบโปสเตอร์  นางสาว ยุพา ฟูชื่น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
CUFST-B0007 แบบวาจา  นางสาว ผ่องศรี บุญสามารถ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
CUFST-B0008 แบบวาจา  นาง นางพัชรีวรรณ ดิฐสถาพรเจริญ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
CUFST-B0009 แบบโปสเตอร์  นาง เบญจญา วิบูลย์จันทร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
CUFST-B0010 แบบโปสเตอร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิทธิชัย สมานชาติ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
CUFST-B0011 แบบโปสเตอร์  นางสาว เสาวลักษณ์ พ่วงพี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
CUFST-B0012 แบบโปสเตอร์  นางสาว พัชริดา ปรีเปรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
CUFST-B0014 แบบวาจา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
CUFST-B0016 แบบโปสเตอร์  นางสาว จันทร์ฉาย มีสวนทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
CUFST-B0017 แบบวาจา นาย เจษฎาพร สืบก่ำ มหาวิทยาลัยพะเยา
CUFST-B0019 แบบวาจา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สันติ มณีวัชระรังษี มหาวิทยาลัยมหิดล
CUFST-B0021 แบบวาจา  นาง สุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
CUFST-B0024 แบบโปสเตอร์  นางสาว สกาวเดือน สุวรรณโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
CUFST-B0025 แบบโปสเตอร์  นางสาว ธนัญญา เอกสิทธิโชค มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
CUFST-B0026 แบบโปสเตอร์  นางสาว มัทนา ปั้นหม้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
CUFST-B0027 แบบโปสเตอร์  นาย ทินกร บัวตูม มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
CUFST-B0028 แบบโปสเตอร์  นาย ฤทธิชัย ปานทอง มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
CUFST-B0029 แบบวาจา  ว่าที่ร้อยตรี ปัญญา จอมทะรักษ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
CUFST-B0032 แบบโปสเตอร์ นางสาว ศิริรัตน์ แสงสมมาตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
CUFST-B0033 แบบโปสเตอร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธันยาภรณ์ นวลสิงห์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
CUFST-B0035 แบบวาจา  นางสาว บังอร เครือประกอบ โรงเรียนปากช่อง 2
CUFST-B0037 แบบโปสเตอร์  นางสาว วิลาสินี หงสนันทน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
CUFST-B0038 แบบวาจา นางสาว จิรพรรณ โพธิ์ทอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
CUFST-B0039 แบบโปสเตอร์  นางสาว อุมากร ใจยั่งยืน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
CUFST-B0040 แบบโปสเตอร์ นาย อิทธิชัย ทิมมณี มหาวิทยาลัยนเรศวร
CUFST-B0041 แบบวาจา  นางสาว จินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
CUFST-B0042 แบบวาจา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายศักรินทร์ ชนประชา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
CUFST-B0043 แบบโปสเตอร์ อาจารย์ ดร.ภก. ศุภชัย อินสุข คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
CUFST-B0044 แบบโปสเตอร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ. ดร. มนกานต์ อินทรกำแหง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
CUFST-B0045 แบบวาจา  นางสาว กณิการ์ พงศ์พันธุ์สถาพร คณะศึกษาศาสตร์
CUFST-B0046 แบบโปสเตอร์  นางสาว พรปวีณ์ แก้วนพรัตน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
CUFST-B0048 แบบโปสเตอร์  นาย เอกการัณย์ แสงมาลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
CUFST-B0049 แบบโปสเตอร์  นาย กฤษฎา ฟักสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
CUFST-B0050 แบบวาจา  นาย สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์
CUFST-B0051 แบบวาจา  นาย นราธิป ปราโมทย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์
CUFST-B0052 แบบวาจา  นางสาว ปัทมาพร น่าดู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Category: