Written by Super User


การจัดสถานที่จอดรถยนต์ ในการประชุมวิชาการ ปอมท.  
ชั้นใต้ดิน ณ หอดนตรีและศิลปะการแสดงอโศกมนตรี อาคารนวัตกรรม : ศาตราจารย์ ดร.สาโรช  บัวศรี 
 

 พื้นที่จองไว้สำหรับ รถตู้มหาวิทยาลัยและรถยนต์ส่วนตัวของบุคคล VIP และผู้เข้าจำนวนงาน จำนวน 30 คัน ต่อวัน

โดยให้ผู้เข้าร่วมงานรับบัตรจอดรับที่ประตูทางเข้าถนนอโศกมนตรี
จากนั้นให้นำบัตรมาแลกบัตร
ให้รับบัตรฟรีที่จุดลงทะเบียน ชั้น 4
เพื่อใช้สิทธิ์ไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดวัน