Written by Super User

 

 

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ รับใช้สังคม

 

ประวัติอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขารับใช้สังคม

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2530  มัธยมศึกษาจากโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

พ.ศ. 2534  ระดับปริญญาตรี   วิทยาศาสตรบัณฑิต  (สาขาเกษตรศาสตร์)  จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

พ.ศ. 2535 ได้รับทุนไปฝึกงานประเทศสวีเดน โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเกษตรศาสตร์นานาชาติ (IAAS) พ.ศ. 2537  ระดับปริญญาโท  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาสัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พ.ศ. 2545  ระดับปริญญาเอก  Doctor of  Philosophy (Ruminant Nutrition)   Universiti Putra Malaysia ประเทศ มาเลเซีย    

ประวัติการทำงาน   

พ.ศ. 2538-2540  ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์  คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พ.ศ. 2541-2547  โอนย้ายไปทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

พ.ศ. 2548  ด้วยภาระที่มีครอบครัว (ภรรยาและลูก) อยู่ที่จังหวัดสุราษฏร์ธานีจึงขอโอนย้ายไปทำงานในตำแหน่งอาจารย์ของคณะเทคโนโลยีและการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี  พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตำแหน่งทางบริหาร

พ.ศ. 2545-2547  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต  คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร  

พ.ศ. 2557-2559  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พ.ศ. 2550-2551  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พ.ศ. 2555-2557   คณบดี   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

ผลงานดีเด่น

จากการที่อาจารย์โอภาส  พิมพา ได้ทำหน้าที่ตั้งแต่เป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยและอาจารย์ จนถึงทำงานบริหารในมหาวิทยาลัยของภูมิภาค ที่มีที่ตั้งอยู่ในภาคอีสาน ภาคเหนือตอนล่าง และภาคใต้ตอนบน ตามลำดับ ได้ใช้ประสบการณ์การทำงานในรูปแบบบูรณาการทั้งด้านวัฒนธรรม ประเพณี และนำเอาแนวทางการประกอบอาชีพของประชาชนในแต่ละพื้นที่มาใช้ในการสอน-การวิจัยแก้ปัญหา และนำมาบริการวิชาการต่อเนื่อง โดยยึดหลักการ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ตามวิธีการแห่งศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยตลอด 22 ปีของการทำงานได้ทุ่มเทอุทิศตนให้กับการรับใช้สังคมในด้านวิชาการมาอย่างต่อเนื่อง ได้เกิดความผูกพันกับวิถีชีวิตของเกษตรกรโดยเฉพาะในระยะ 5 ปีหลังสุดได้มีการเพิ่มกิจกรรมพัฒนาอาชีพของชุมชนมากขึ้นตามความต้องการของประชาชน จึงต้องเพิ่มภาระงานด้วยหัวใจที่มุ่งมั่นนอกจากการสอนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทรวมทั้งทำหน้าที่ให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกแล้ว  มาสร้างทีมวิจัยในสาขาเกษตรศาสตร์โดยมีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยวิจัยปาล์มน้ำมัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งได้นำปัญหาของชุมชนมาเป็นโจทย์วิจัยที่มีผลงานวิจัยจำนวน 26 โครงการ  มีบทความวิจัยและบทความวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ยังนำผลงานที่ศึกษาวิจัยจำนวนกว่า 30 องค์ความรู้ ไปถ่ายทอดขยายผลสู่สังคมในรูปแบบต่างๆ    เช่นทำหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการให้สถาบันต่างๆ  และทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาองค์กรที่สำคัญ เช่น สภาเกษตรกรแห่งชาติ ในคณะกรรมการปศุสัตว์ ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มจังหวัด และจังหวัดในภาคใต้   ที่ปรึกษาชมรม  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการประกอบอาชีพของประชาชน   ทำหน้าที่วิทยากรการอบรม  ออกพื้นที่บริการวิชาการในพื้นที่ภาคใต้ มากกว่า 100 ครั้งในระยะ 5 ปีหลัง โดยเฉพาะในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และลงไปถึงพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในหัวข้อการนำผลงานวิจัยไปใช้ในการประกอบอาชีพและการประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9 จากผลงานเด่นได้มีการสร้างเครือข่ายบริการวิชาการโดยการพัฒนาคน พัฒนาหลักคิดของคนในชุมชน อาศัยเครื่องมือคือความรักและความเป็นมิตร จนส่งผลดีต่อสังคมในเชิงนโยบายและสิ่งแวดล้อม และเชื่อมโยงไปในภาพรวมในการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ของชุมชนได้  จากการติดตามประเมินผลการทำงานเพื่อสังคมจนเห็นประโยชน์ของกิจกรรมต่างๆ โดยส่วนหนึ่งเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมจาก ผลงาน

1. รางวัลนักวิจัยดีเด่น ของคณะเทคโนโลยีและการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2550  และปี 2552    
2. รางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน ปี 2551, 2555, 2558 และปี 2559  ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
3. รางวัลอาจารย์ที่เป็นที่รัก ชื่นชมและศรัทธาของนักศึกษา ปี 2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  4.รางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี  สาขาวิจัยและพัฒนา  “รางวัลไทย”  ปี 2556   
5.  รางวัลสุดยอดครูดี ระดับจังหวัด โครงการครูดีมีทุกวัน ปี 2557  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
6. รางวัลไทย คนดี ความดี ทดแทนคุณแผ่นดิน   ปี 2558  
7.  รางวัลนักส่งเสริมนวัตกรรมพัฒนาท้องถิ่น  ปี 2559  จากมูลนิธิรางวัลไทย และ สถาบันพัฒนาท้องถิ่น  
8. รางวัล Best practice awards 2017  สาขา วิจัยและพัฒนาสู่ชุมชน  
9. รางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ ด้านบริการวิชาการ พัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ จากสมาคมศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ปี 2559    
10.รางวัลบุคคลต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการหาบุคคลต้นแบบตามรอยแนวทางรัชกาลที่ 9 ของสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดสุราษฏร์ธานี  ปี 2559   
11. รางวัลนักสัตวบาลดีเด่น ปี 2560  สายวิชาการ ของสมาคมสัตวบาลในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
12. รางวัลอาจารย์ผู้บริการวิชาการดีเด่น ปี 2560  ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   13.รางวัลผลงานวิจัยเด่นด้านนโยบายของ สกว. ปี 2561 ภายใต้ชุดโครงการ “การขยายโอกาสธุรกิจเนื้อโคไทย”  เหล่านี้เป็นต้น  ซึ่งมีการทำงานสร้างกิจกรรมอันอันโดดเด่นเป็นประโยชน์แก่สังคมตลอดมา