Written by Super User

 

 

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ รับใช้สังคม

 

ประวัติอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ตรี โท เอก สาขาวิชาดนตรี เคยดำรงตำแหน่งบริหารที่สำคัญ อาทิ หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          ด้านการสอน เริ่มรับราชการครั้งแรกในปี พ.ศ. 2523 โดยได้รับมอบหมายให้สอนวิชาสังคีตนิยม ซึ่งเป็นวิชาการศึกษาพื้นฐานให้กับนักศึกษาในหลายคณะ เช่น คณะแพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สัตวแพทย์ศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นต้น ช่วงหลังเวลาราชการได้สละเวลาถ่ายทอดศิลปะการบรรเลงดนตรีไทยแก่นักศึกษาในสังกัดชมรมดนตรีไทย โดยได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งปัจจุบัน ภายหลังเมื่อมีการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ในปี พ.ศ. 2537 ได้ตัดโอนมาสังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้เป็นผู้บุกเบิกหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาดุริยางคศิลป์ โดยรับผิดชอบการเรียนการสอนวิชาดนตรีไทยทั้งด้านปฏิบัติและทฤษฎีในระยะแรก ต่อมาในระยะหลังเน้นการสอนด้านดนตรีเอเชีย การวิจัย ในช่วงปี พ.ศ.2530 ได้รับเกียรติให้เป็น Visiting Scholar ที่มหาวิทยาลัยโมนาส (Monash University) ประเทศออสเตรเลีย ทำหน้าที่สอนวิชาดนตรีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นระยะเวลา 6 เดือน

          ผลงานด้านวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในปี พ.ศ. 2533 และรองศาสตราจารย์ ในปี พ.ศ. 2536 ตลอดระยะเวลาที่รับราชการได้สร้างสรรค์ผลงาน วิชาการด้านดนตรีที่หลากหลาย หนังสือตำรา ที่สำคัญ อาทิ สังคีตนิยมว่าด้วยดนตรีไทย อักษรดุริยางค์ทางระนาดเอก อักษรดุริยางค์ทางฆ้องวงใหญ่ ดนตรีอินเดีย ดนตรีจีน ดนตรีเกาหลี ดนตรีลาวเดิม ดนตรีเอเชียตะวันออก และการเปลี่ยนแปลงทาดนตรี เป็นต้น มีผลงานที่วิจัยได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง เช่น ดนตรีลาวเดิมหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ปี ค.ศ.1975 ดนตรีลาวเดิมยุคจินตนาการใหม่ ตั้งแต่ ค.ศ.1998 นอกจากยังเขียนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารและนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ  ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ จำนวนมากกว่า 80 เรื่อง

          งานบุกเบิกที่โดดเด่น รองศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี เป็นนักวิชาการคนแรกที่ได้บุกเบิกการเรียนการสอนด้านดนตรีเอเชียของประเทศไทยอย่างเป็นระบบ โดยผลักดันบรรจุรายวิชาดนตรีเอเชียอยู่ในหลักสูตรการศึกษาด้านดนตรีทุกหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรี โท เอก ในด้านการผลิตผลงานทางวิชาการ ได้เขียนตำราด้านดนตรีเอเชียหลายเล่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หนังสือดนตรีอินเดีย ซึ่งถือเป็นตำราดนตรีเอเชียเล่มแรกของประเทศไทย