Written by Super User

 

 

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ รับใช้สังคม

 

ประวัติอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาสังคมศาสตร์

ประวัติการศึกษา

- Ph. D in Political Science 

  Columbia University, New York, U.S.A.

- Master of Philosophy (M. Phil.) in Political Science

Columbia University, New York, U.S.A.

- Master of Arts (MA.) in Government

Cornell University, Ithaca, New York, U.S.A.

- รัฐศาสตรบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

          - นักวิจัย ประจำสถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ (ISIS) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2528-2529

          - อาจารย์ประจำภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2529-ปัจจุบัน

ราชการพิเศษ

 • คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศึกษาพัฒนานโยบายความมั่นคงด้านการป้องกันประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ สภาความมั่นคงแห่งชาติ (2539)
 • ที่ปรึกษา ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (2540-2543)
 • ที่ปรึกษา สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการทหารสูงสุด (2540-2543)
 • กรรมการในคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้านต่างประเทศและความมั่นคงของประเทศ (2541-2543)
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการทหาร วุฒิสภา (2543-2548)
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (2544-2548)
 • ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของนายกรัฐมนตรี ด้านความมั่นคง (2546-2549)
 • ที่ปรึกษาศูนย์ความมั่นคงศึกษา สภาความมั่นคงแห่งชาติ (2552-2553)
 • ที่ปรึกษาสถาบันการข่าวกรอง สำนักข่าวกรองแห่งชาติ (2552-ปัจจุบัน)
 • คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) (2554-2557)
 • อนุกรรมการพิจารณาปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กสทช. (2555-2558)
 • คณะกรรมการ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ (2556-2559)
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม (2556-2561)

รางวัลและวุฒิบัตร

- นักเขียนดีเด่นในรอบ 46 ปี (2494-2540) ของวารสารเสนาธิปัตย์ สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง (2540)

- ประกาศเกียรติคุณในการช่วยเหลือกองทัพอากาศ, กองทัพอากาศ (2542)

- วุฒิบัตรกิตติมศักดิ์, วิทยาลัยการทัพบก (2542)

- ประกาศเกียรติคุณ, กองบัญชาการทหารสูงสุด (2543)

- ประกาศนียบัตรกิตติมศักดิ์, โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ (2544)

- ประกาศนียบัตรกิตติมศักดิ์, วิทยาลัยการทัพอากาศ (2544)

- ประกาศนียบัตรนักบินกิตติมศักดิ์, กองทัพอากาศ (2544)

- รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (2551)

- อาจารย์แบบอย่าง, สภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2553)

- นิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น ประจำปี 2561

ผลงาน

 • หนังสือ : รัฐและอุดมการณ์ทหารในลาตินอเมริกา (2561), สงครามอสมมาตร : แบบแผนความขัดแย้งใหม่ (2560), รัฐอิสลามกับการก่อการร้ายใหม่ (2559), รัฐศาสตร์ & ยุทธศาสตร์ (2558), เสนาธิปไตย : รัฐประหารกับการเมืองไทย(2558), ความมั่นคงใหม่ : ความเปลี่ยนแปลงและความท้าทาย (2558), ภูมิศาสตร์แห่งความขัดแย้ง : ทฤษฎีและกรณีไทย-กัมพูชา (2557), สงครามใต้ : หนึ่งทศวรรษแห่งความรุนแรง (2557) และ ความมั่นคงโลก : การเมืองและการทหารในโลกที่เปลี่ยนแปลง (2557) เป็นต้น
 • บทความวิชาการ/บทในหนังสือ :

- สุรชาติ บำรุงสุข, “Democracy 3.5 เมื่อลมประชาธิปไตยพัดหวน,” ใน ดุลอำนาจในการเมืองการปกครองไทย (กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558)

- สุรชาติ บำรุงสุข, “การบริหารจัดการสงคราม : มิติที่ขาดหายในภาคใต้,” ใน กำเนิดไฟใต้ (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550)

- สุรชาติ บำรุงสุข, “บัญญัติ 10 ประการ : รัฐไทยกับการแก้ปัญหาภาคใต้,” ใน ยุติไฟใต้ (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550)

- Surachart Bamrungsuk, “Thailand's Zigzag Road to Democracy : Continuity and Change in Military Intervention,” in After the Coup: 22 May 2014 and the Future of Thailand (Forthcoming)

- Surachart Bamrungsuk, “Thailand : Military Professionalism at the Crossroads” in Military Professionalism in Asia : Conceptual and Empirical Perspectives  (Honolulu, Hawaii : East-West Center, 2002)

- Surachart Bamrungsuk, “Changing Patterns of Civil-Military’s Relations and Thailand’s Regional Outlook” in Civil-Military Relations : Building Democracy and Regional Security in Latin America, Southeast Asia, and Central Europe (Boulder : Westview Press, 1998)

 • บทความในมติชนสุดสัปดาห์ : คอลัมน์ยุทธบทความ
 • งานวิจัยในปัจจุบัน : หัวหน้าโครงการความมั่นคงศึกษา ภายใต้การสนับสนุนของสถาบันการข่าวกรอง สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเผยแพร่องค์ความรู้ด้านความมั่นคงให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงและสาธารณชน ผ่านหนังสือและจุลสารความมั่นคงศึกษา โดยจุลสารความมั่นคงศึกษา ฉบับที่ 1 ตีพิมพ์เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2549 และฉบับล่าสุดคือฉบับที่ 201 ตีพิมพ์เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2561