Written by Super User

 

 

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ รับใช้สังคม

 

ประวัติอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

พ.ศ. 2525       สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จากคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2527       สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2533       จบหลักสูตรวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์  จากแพทยสภา

พ.ศ. 2534       หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความผู้ชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร  ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2539       Certificate, Research Associate, Department of Molecular Virology, Baylor

College of Medicine, Houston, มลรัฐ Texas, USA

พ.ศ. 2545       หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความผู้ชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

พ.ศ. 2548       หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความผู้ชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม       

สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร  จากแพทยสภา

พ.ศ. 2528       ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ. 2534       ดำรงตำแหน่ง อาจารย์

พ.ศ. 2537       ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน       ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์

 

ผลงานวิจัยและตีพิมพ์

       มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติมากกว่า 60 เรื่องอย่างต่อเนื่องนอกจาก เป็นผลงานวิจัยที่มี impact แล้วยังมีส่วนอย่างมากในการตอบโจทย์การสาธารณสุขไทย

 

 

 

 

ผลงานที่สำคัญ

 1. คณะทำงานทางด้านสุขภาพในการป้องกันและดูแลรักษาโรคไวรัสตับอักเสบ ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อมุ่งรักษาผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบ บีและซี เรื้อรังให้ได้มากกว่าร้อยละ 50 ในอีก 5 ปีข้างหน้า
 2. พัฒนาระบบการให้บริการผู้ป่วยนอกอายุรศาสตร์ โดยมีเป้าหมายสำคัญคือให้บริการผู้ป่วยทุกระดับโดยเสมอภาค จัดการบริหารให้บุคลากรทางการแพทย์ ทั้งแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทุกส่วนมีปริมาณงานที่เหมาะสม
 3. เป็นกรรมการผู้ร่วมก่อตั้ง The Coalition to Eradicate Viral Hepatitis in Asia Pacific

(CEVHAP) ในปี พ.ศ. 2553 เป็นองค์กรเอกชนเพื่อร่วมกันรณณรงค์กำจัดไวรัสตับอักเสบเรื้อรังให้หมดไปจากภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก

 1. เป็นกรรมการสมาคมวิชาชีพในต่างประเทศ เช่น Asian Pacific Association for the Study of the Liver (APASL) เพื่อช่วยนำความรู้สู่สากลและเผยแพร่เกียรติภูมิของศิริราช
 2. เป็นเลขาธิการ การจัดการประชุมนานาชาติเช่น Asian Pacific Association for the Study of the Liver (APASL 2011), Bangkok; Asian Pacific Digestive Week (APDW 2012), Bangkok
 3. เป็นประธานจัดการประชุมนานาชาติ Asean Perspective in Liver Diseases 2016
 4. เป็นกรรมการก่อตั้งสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 และได้ดำรงตำแหน่งสำคัญในสมาคมอย่างต่อเนื่องจนสมาคมเป็นที่ยอมรับอย่างสูงทั้งในและต่างประเทศ
 5. เป็นกรรมการมูลนิธิตับแห่งประเทศไทยในตำแหน่งเหรัญญิกและวิชาการจนถึงปัจจุบัน

ก่อตั้งขึ้นโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ชัย ไชยนุวัติ โดยการรณรงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคตับกับประชาชน และตรวจการทำงานของตับฟรีทุกปี ในวันรักษ์ตับ

 1. เป็นวิทยากรให้กับสถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องมากกว่า 30 ครั้งต่อปี

 

รางวัลที่ได้รับ

 • ครูแพทย์อายุรศาสตร์ดีเด่น ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี  2559

 • อายุรแพทย์ดีเด่น ด้านการบริการคลินิก ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2560
 • อาจารย์ดีเด่นทางคลินิก สภาอาจารย์ศิริราช ประจำปี พ.ศ. 2559
 • อาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560
 • รางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560
 • อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2561

 

แนวคิดการทำงาน

ทำทุกวันให้เป็นวันที่ดีที่สุด ไม่ว่าผลจะออกมาเช่นไร เราได้ทำให้ดีที่สุดแล้ว การเป็นแพทย์อาจจะดูเหมือนได้ทำบุญตลอดเวลาแต่สำหรับผมคืออาชีพ ดังนั้นเราต้องทำทุกอย่างเพื่อตอบแทนสังคมเฉกเช่นคนไทยทุกคน

 

แรงบันดาลใจ

ผมได้มีโอกาสเรียนจบแพทย์ถือว่าเกินกว่าที่ฝันไว้มากและคิดว่าผมจะเป็นแพทย์ที่ดีให้ได้

นอกจากนั้นยังได้รับโอกาสเป็นอาจารย์แพทย์ยิ่งมากกว่าที่จะคาดไว้มาก เมื่อผมได้เป็นอาจารย์แพทย์ผมจึงรู้ว่าอาชีพที่ผมรักจริงๆไม่ใช่แพทย์แต่คือครู ผมอาจเป็นแพทย์ที่ดีได้แต่อยากเป็นครูที่ดีมากกว่า เรามีความสุขทุกครั้งที่เห็นความสำเร็ฐของลูกศิษย์