Written by Super User

 

 

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ รับใช้สังคม

 

ประวัติอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขาวิชาเคมี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเคมีวิเคราะห์ และระดับปริญญาเอก สาขาเคมี จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เข้ารับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2550 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร เป็นผู้ที่มีความสามารถในการสอนเป็นอย่างดี เป็นผู้ที่มีแผนการสอนและเตรียนการสอนโดยใช้แนวทาง สะเต็มศึกษา (STEM Education) มีการจัดการสอนที่เหมาะสมแก่ผู้เรียนที่เป็นแบบกระตุ้นผู้เรียนเชิงรุก มีการสอนแบบเล่าเรื่อง รวมถึงมีการนำสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่สร้างขึ้นมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในห้องเรียนรายวิชา “เซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าสำหรับสิ่งแวดล้อม” รายวิชา “วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า” และรายวิชา “นิติเคมีไฟฟ้า” โดยที่ผ่านมา ผศ.ดร.วรากร  ลิ่มบุตร ได้สร้างนวัตกรรมที่ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนกว่า 18 ผลงาน ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์กัดผิวด้วยไฟฟ้าสำหรับเก็บกู้เลขหมายทะเบียน อุปกรณ์ตรวจวัดคลอรีนแบบสวมใส่ ปากกาตรวจวัดคลอรีนแบบพกพา และปากาชุบเคลือบผิวและกัดผิวโลหะแบบพกพา เป็นต้น ซึ่งเป็นนวัตกรรมการสอนที่ทันสมัยเหมาะกับผู้เรียนในยุคใหม่ GenZ เพื่อดึงดูดความสนใจ ทำให้ผู้เรียนสนุกผ่านการฝึกทักษะการคิดที่เชื่อมโยงความรู้ใน 4 สหวิทยาการทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์  นอกจากนี้ ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ยังมีบทบาทด้านการสอนระดับนานาชาติ โดยที่ผ่านมา ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ได้เป็นตัวแทนจากคณะวิทยาศาสตร์ ในการเป็นอาจารย์พิเศษที่ Yogyakarta State University ประเทศอินโดนีเซีย โดยได้นำสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้เป็นสื่อประกอบการสอนในรายวิชาเคมีไฟฟ้าให้แก่นักศึกษาในชั้นเรียน นักศึกษาให้ความสนใจมาก จนได้รับความชื่นชมเป็นอย่างมากจาก Yogyakarta State University อีกทั้งได้มอบสื่อการเรียนการสอนทางเคมีไฟฟ้าที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นเองให้แก่ Yogyakarta State University ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอบกับนักศึกษารุ่นต่อไป ซึ่งถือได้ว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีโดยมีการใช้การศึกษาเป็นตัวเชื่อมโยง  อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อย่างดีส่งผลให้มีนักศึกษาจาก Yogyakarta State University ตามมาศึกษาต่อทั้งในกรณีที่เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนในระดับปริญญาตรี และมาเรียนต่อทั้งในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งเป็นอีกเหตุผลที่เป็นตัวบ่งชี้ถึงความสามารถในการสอนของ ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร เป็นผู้ที่มีความเป็นครู เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียนและเพื่อนร่วมอาชีพ เป็นผู้ที่มีความใฝ่เรียนรู้และมีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง เป็นผู้ที่มีความเอาใจใส่ เอื้ออาทร และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับนักศึกษา มีการร่วมทำกิจกรรมทั้งในและนอกสถานที่กับนักศึกษาอย่างสม่ำเสมอทำให้นักศึกษาและอาจารย์มีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานและผู้ร่วมวิจัย      มีความเสียสละและช่วยงานด้วยความเต็มใจและเต็มกำลังความสามารถ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร เป็นผู้ที่มุ่งมั่นอุทิศตนเพื่อการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยทำงานด้วยความศรัทธาในงานของตนเอง กระตือรือร้น ขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ และมีความอดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรค อีกทั้งเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณและเป็นที่ยอมรับของบุคคลในส่วนราชการและสังคม จนได้รับการยกย่องและได้รับรางวัลเกียติยศทั้งทางด้านการสอน ด้านความเป็นครู ด้านวิชาการ ด้านชุมชุนและสังคม ทั้งระดับชาติและนานาชาติ รวม 43 รางวัล ตัวอย่างเช่น รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2561 สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (ปอมท.) รางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2561 รางวัลเมธีวิจัย ธ.ก.ส. ประจำปี 2561 โดยได้รับเหรียญเมธีวิจัย ธ.ก.ส ทองคำ และโล่เกียรติยศ รางวัลผลงานวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ:รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561 สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช รางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2560  สาขากายภาพและคณิตศาสตร์ รางวัล The Blue Jacket 2016 ท่านที่ 8 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับอุดมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2558 รางวัลอาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2558 รางวัลชนะเลิศ MOST Innovation Awards 2015 รางวัลชนะเลิศ ประเภทนวัตกรรมเชิงพาณิชย์-ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ในการแข่งขัน STSP Innovation Awards 2015 รางวัล Special Prize กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรม 2558 รางวัลบุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2557  รางวัลอาจารย์รุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี 2557 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านผลงานเด่น ของมหาวิทยาลัยขลานครินทร์ ประจำปี 2557 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการเเข่งขันรายการ  True Innovation Awards 2014 : The New Era Season 2 ประเภทสุดยอดนวัตกรรม (INNO TREE) รางวัลผลงานดีเด่น สาขาการประดิษฐ์ ของมหาวิทยาลัยขลานครินทร์ ประจำปี 2557 รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2557 สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2557 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา เป็นต้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร เป็นผู้นำทางวิชาการ ได้ถูกเชิญเป็นวิทยากรทั้งในระดับชาติและนานาชาติกว่า 75 ครั้ง มีผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติมากกว่า 55 เรื่อง มีสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรจำนวน 25 เรื่องโดยมีบริษัทขอใช้สิทธิ 3 ผลงานเพื่อนำไปจำหน่ายทางการค้าทั้งในไทยและต่างประเทศ และมีอีก 1 ผลงานที่อยู่ระหว่างการขอใช้สิทธิ มีโครงการวิจัยรวม 41 โครงการซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการ 21 โครงการและเป็นผู้ร่วมโครงการ 20 โครงการ มีการนำเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆ ทั้งในระดับนานาชาติ และระดับชาติมากกว่า 43 ครั้ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร เป็นผู้มีผลงานเพื่อบริการชุมชนและสังคม ที่เห็นได้อย่างประจักษ์คือ ได้มีการนำผลงานวิจัยเรื่ององค์ความรู้การวิจัยเพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพข้าว โดยได้มีการให้บริการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกรรวมมากกว่า 95 ครั้งใน 19 จังหวัด รวมไปถึงเรื่องอุปกรณ์กัดผิวโลหะด้วยไฟฟ้าสำหรับเก็บกู้ทะเบียนปืนและรถยนต์ โดยได้มีการให้บริการถ่ายทอดองค์ความรู้ และมอบอุปกรณ์ไว้สำหรับการใช้งานให้กับกองพิสูจน์หลักฐานกลาง ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1 2 3 4 7 8 9 และ 10 และมีผลงานที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารคือ เครื่องวัดความเปรียว และหวาน เครื่องวัดความบริสุทธิในน้ำตาลโตนด และมีผลงานที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมเกษตรที่เกี่ยวข้องกับฟาร์มเลี้ยงไรแดง และมีผลงานที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมสระว่ายน้ำคือปากกาตรวจวัดคลอรีนภาคสนามและแบบสวมใส่ นอกจากนี้ได้มีส่วนร่วมในพันธกิจ หรือภารกิจทั้งของคณะและของมหาวิทยาลัยด้านต่างๆ อีกมากมาย

โดยที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร เป็นอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ มีความเป็นครู เป็นผู้อุทิศตนทุ่มเทให้กับงานด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และมนุษยสัมพันธ์เป็นที่ยอมรับของสังคม ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) จึงเห็นสมควรยกย่องให้เป็น “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี” และให้เข้ารับโล่รางวัลเกียรติยศเพื่อเป็นเกียรติและสิริมงคลสืบไป