Written by Super User

กำหนดการ

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี พ.ศ. 2561

เรื่อง “อุดมศึกษากับความท้าทาย ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก”

ณ หอดนตรีและศิลปะการแสดงอโศกมนตรี อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561  ณ หอดนตรีและศิลปะการแสดงอโศกมนตรี   ชั้น 4

08.30 – 09.00 น.    ลงทะเบียน
            09.00 น.    ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม  คชินทร 
                            รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธี เปิดกรวยถวายราชสักการะ

                            รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล
                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวต้อนรับ

                            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระชน พลโยธา
                            ประธานที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)  กล่าวรายงาน

                            ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม  คชินทร 
                            รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน

09.30 น.                พิธีรับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวน 6 ราย

10.30 –10.45 น.     พักรับประทานอาหารว่างเช้า 

10.45- 12.00 น.      ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง อุดมศึกษากับความท้าทาย ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก

                            โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

                            ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) 
                            Download : เอกสารประกอบการบรรยาย

12.00-13.00 น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.       บรรยายพิเศษ เรื่อง โลกเปลี่ยน สังคมเปลี่ยน อุดมศึกษาเปลี่ยนหรือยัง?

                            โดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ

                            สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

14.30 – 14.45 น.    พักรับประทานอาหารว่างบ่าย

14.45-   16.30 น.    บรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันอุดมศึกษากับการเป็น Smart University

                             โดย  ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

                             อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

                             ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

16.30-17.20 น.       พักผ่อนตามอัธยาศัย

17.20-22.00 น.       งานเลี้ยงรับรองและพิธีแสดงความยินดีแด่อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ณ อาคารต้นแบบ ฉันทศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ศรีครินทร์ ชั้น 4   โรงเรียนสาธิต มศวฝ่ายประถมศึกษา 

 

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 

08.30-09.00 น.      ลงทะเบียน  ณ หอดนตรีและศิลปะการแสดงอโศกมนตรี ฯ ชั้น 4

09.00-10.30 น.      บรรยายพิเศษ เรื่อง มหาวิทยาลัย 4.0 กับการเรียนรู้ของคนยุคดิจิทัล

                            โดย รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ

                            ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ

                            -----------------------------------------------------------------------

09.00 -12.00 น    การนำเสนอผลงานวิจัย  ณ หอดนตรีและศิลปะการแสดงอโศกมนตรี

                          - นำเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation) ชั้น 11, 12, 14 และ 19 -20

                          - นำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster Presentation) ชั้น 3

                           พิธีมอบรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น

                           ประธาน ปอมท. กล่าวปิดการประชุมวิชาการ ปอมท.

12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

(พักรับประทานอาหารว่างเช้า  เวลา 10.30 -10.45 น.)

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : วันที่ 13 กันยายน 2561

การแต่งกาย :
 1) ช่วงพิธีการและงานประชุม
ผู้เข้าร่วมงานและนำเสนอผลงาน - ชุดสุภาพ 
อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ             - ชุดปกติขาว 
คณะกรรมการ ปอมท.             - ชุดปกติขาว หรือ ชุดสูทสากล 
สภาคณาจารย์และพนักงาน มศว -ชุดสูทสากล สีเทา
 2) ช่วงงานเลี้ยงรับรอง
ผู้เข้าร่วมงานและนำเสนอผลงาน อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ คณะกรรมการ ปอมท. สภาคณาจารย์และพนักงาน มศว 
แต่งกายในธีมเสื้อผ้าไทย หรือลายดอกไม้ สีสันสดใส หรือการแต่งกายสุภาพ

 


Category: